Projekt przygotował resort rodziny i pracy. Zaprezentowane w wakacje ubiegłego roku rozwiązania miały zastąpić obowiązującą od 2004 r. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj też: Stopa bezrobocia w styczniu 6,2 proc.>>

Zmiany są konieczne, ponieważ zmienił się rynek pracy

Ministerstwo podkreślało po przedstawieniu projektu, że zmiany legislacyjne są konieczne, bo zmienił się sam rynek pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego sięga rekordowo niskich poziomów, stale obserwowany jest sezonowy wzrost bezrobocia (na początku i końcu roku); niekorzystna jest struktura zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych, co drugi zarejestrowany w urzędzie pracy jest długotrwale bezrobotny, co trzeci nie posiada kwalifikacji zawodowych, a co piąty doświadczenia zawodowego. Utrzymują się też tzw. enklawy bezrobocia, gdzie jest ono na stosunkowo wysokim poziomie.

Czytaj też: Nowej ustawy o rynku pracy na razie nie będzie >

 

 

Urzędy pracy muszą działać inaczej

Wiceminister MRPiPS zwrócił uwagę, że w projekcie jest kilka dobrych rozwiązań, które warto byłoby wprowadzić. - Z jednej strony należy uelastycznić działanie urzędów pracy, żeby podejmowały racjonalne decyzje na poziomie lokalnym. Urząd musi inaczej działać w sytuacji, kiedy bezrobocie jest na poziomie 3 proc, a inaczej, gdzie bezrobocie jest na poziomie 20 proc. Dzisiejsza ustawa jest dosyć sztywna i utrudnia pewne działania. – powiedział.

Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że projekt ustawy o rynku pracy jest dosyć obszerny, ponieważ określa zasady zatrudniania cudzoziemców, bezrobotnych. - Może to niektórych przeraża, nie ma co ukrywać to jest końcówka kadencji. Może należy się zastanowić, czy nie rozdzielić ustawy i stworzyć dwóch propozycje, wyłączyć np. kwestie, które określają cudzoziemców - zaznaczył.

Czytaj opinię Moniki Fedorczuk o projekcie nowej ustawy o rynku pracy: Miała być rewolucja na rynku pracy, a będą tylko poprawki >

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców

Pierwotny projekt MRPiPS zakładał, że wydłużony do 12 miesięcy miałby być okres, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Obecnie na podstawie oświadczeń obywatele m.in. Ukrainy, Białorusi, czy Rosji mogą wykonywać krótkoterminową pracę w Polsce do 6 miesięcy.

 


Silniejsze wsparcie długotrwale bezrobotnych

Zgodnie z projektem podział środków Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy dokonywany miałby być na poziomie województw, a jednym z kryteriów będzie liczba osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 lat. Będzie to skutkowało wyższymi kwotami środków Funduszu Pracy dla urzędów pracy obsługujących te grupy osób.

Czytaj też: Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - tylko dla wybranych >

Długotrwale bezrobotni mają mieć ponadto pierwszeństwo w kierowaniu na szkolenia, pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy, urzędy pracy mają zacieśnić współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.

Zachęta dla emigrantów

Proponowane rozwiązania zakładają stworzenie specjalnego mechanizmu wsparcia dla pracujących za granicą, którzy chcą wrócić do Polski. Będą oni mogli skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy.

Czytaj też: Bon ofertowy: Firmy dostaną pieniądze na znalezienie pracowników >

Z tego instrumentu będą mogli skorzystać bezrobotni polscy obywatele, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: zamieszkiwali  przez co najmniej 12 miesięcy;  byli nieprzerwanie zatrudnieni przez co najmniej pół roku lub przez co najmniej pół roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Nowe formularze ZUS i kody ubezpieczeniowe >

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku popełnienia umyślnego przestępstwa lub wykroczenia >

Wybór postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >