Państwowa Inspekcja Pracy  potwierdziła nam, że nie jest organem właściwym do ścigania wykroczeń określonych w art. 108 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. To jeden z trzech przepisów (oprócz art. 106 i art. 107), które zawierają sankcje karne dla przedsiębiorców, którzy jako pracodawcy nie przestrzegają postanowień ustawy o PPK. Szkopuł w tym, że PIP ma upoważnienie do ścigania wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy PPK oraz udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego. Nie może natomiast ścigać pracodawców nakłaniających swoich pracowników i uczestników PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie, ponieważ ustawodawca nie wpisał do zadań PIP art. 108, który przewiduje sankcje za tego typu wykroczenia.
Czytaj więcej: Inspekcja nie może ścigać pracodawców nakłaniających do rezygnacji z PPK

- Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań PIP należy ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106 i art. 107 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego – poinformował nas Tomasz Zalewski, p.o. rzecznika prasowego Głównego Inspektora Pracy.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

 


Z przekazanych informacji wynika ponadto, że w 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 62 kontrole dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy o PPK. W ubiegłym roku do PIP wpłynęły 4 skargi dotyczące naruszeń przepisów o PPK.

Zobacz procedury w LEX:

Ustalenie terminów zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK w okresie przejściowym >

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK >

Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK  >

Sprawdź w LEX: