Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Za jego przygotowanie odpowiedzialny jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z zapowiedzią, celem projektu jest:

  1. wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu PPE dla pracodawców,
  2. wprowadzenie korzystnych zmian dotyczących warunków uczestnictwa w programie,
  3. dookreślenie niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego,
  4. dostosowanie przepisów art. 13a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego do wprowadzonego w art. 13a  tej ustawy przepisu ust. 1a, który określa limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Pozostałe zmiany, jak zapowiadają jego autorzy, sprowadzają się do zmian o charakterze porządkującym.

 


Jaki rozwiązania będzie przewidywała nowelizacja ustaw?

Jak twierdzi MRiPS, projekt przewiduje zmiany w zakresie:

  1. wprowadzenia ułatwień w prowadzeniu PPE dla pracodawców, które polegają na zniesieniu najbardziej uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających ww. podmioty, uproszczenie trybu zawierania przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE przez rezygnację z trybu ich rejestracji przez organ nadzoru. Zamiast trybu rejestracji powyższych porozumień proponuje się wprowadzenie trybu notyfikacji faktu ich zawarcia, co nie wymagałoby wydania decyzji administracyjnej,
  2. wprowadzenia korzystnych zmian dotyczących warunków uczestnictwa w programie - np. zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, dywersyfikacja źródeł finansowania składki dodatkowej, bezwarunkowe dopuszczenie możliwości wnoszenia składek dodatkowych, również za okresy nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem wychowawczym), 
  3. dookreślenia niektórych kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie KNF może nadzorować prawidłowość realizacji programu tylko do momentu jego likwidacji. Stan ten daje możliwość pracodawcom (a pośrednio instytucjom finansowym), którzy dopuścili się nieprawidłowości w realizacji programu uniknięcia odpowiedzialności poprzez zlikwidowanie prowadzonego programu (tj. złożenie wniosku o wykreślenie programu z rejestru PPE). Po zlikwidowaniu programu organ nadzoru nie posiada już podstawy do podejmowania działań nadzorczych wobec pracodawców i instytucji finansowych, którzy realizowali program. W projekcie zaproponowano zmianę art. 36 ustawy o PPE (określającego zasady sprawowania nadzoru bieżącego), która daje podstawę dla KNF do wykonywania nadzoru w sytuacji zlikwidowania programu,
  4. dostosowania pozostałych przepisów art. 13a ustawy o IKE i IKZE do wprowadzonego w art. 13a  tej ustawy przepisu ust. 1a, który reguluje limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale 2021 r.