Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców (tzw. tarczy prawnej), do którego dotarł serwis Prawo.pl. Wśród wielu zmian przewiduje on także zmianę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projektowany art. 15) oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (dalej: ustawa o PPE - projektowany art. 29).

 


Namiastka „jednego okienka”

Ułatwieniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą ma być proponowana w art. 15 projektu zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a dokładnie jej art. 36 ust. 14. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tego przepisu, o zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.

Zobacz procedurę w LEX: Zgłoszenie do ubezpieczeń >

Autorzy Tarczy proponują dodać do tego ust. 14  drugie zdanie, na podstawie którego „o tych zmianach płatnik składek może zawiadomić Zakład z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320)”.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który będzie składał elektronicznie wniosek do CEiDG przykładowo o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej albo o jej wyrejestrowaniu, będzie mógł – na tym samym formularzu – dokonać zgłoszenia ZUS odpowiednich zmian w ubezpieczeniu społecznym jako płatnik składek.  

Zobacz procedurę w LEX: Zawieszenie działalności gospodarczej >


Zaprzestanie finansowania PPE w czasie pandemii

Ukłonem w stronę pracodawców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią COVID-19 jest z kolei proponowany art. 29, którym autorzy projektu zamierzają z kolei zmienić art. 38 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Przepis ten dotyczy możliwości zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia ich wysokości lub wyłączenie ich finansowania.

Czytaj w LEX: Zasady tworzenia, wdrażania oraz prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego >

I tak proponuje się zmienić obecny ust. 4, aby w przypadku gdy jest to uzasadnione sytuacją finansową, pracodawca mógł kontynuować zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej, polegające na jednostronnym zawieszeniu składki podstawowej albo jednostronnym ograniczeniu jej wysokości, jeżeli zawrze z reprezentacją pracowników porozumienie o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych albo czasowym ograniczeniu wysokości składek podstawowych, przez określenie obowiązującej w okresie tego ograniczenia zasady naliczania składki podstawowej, zgodnie z art. 24 ust. 3.

Zmieniony ma też zostać ust. 7 artykułu 38 ustawy o PPE. Zgodnie z projektem, pracodawca w terminie 7 dni od zwolnienia się z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej zobowiązany będzie zgłosić ten fakt organowi nadzoru, przekazując:

  1. informację o jednostronnym zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych, która powinna określać datę jego dokonania i okres na jaki następuje, oraz porozumienie o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych, które powinno określać datę jego zawarcia, dzień, od którego obowiązuje, i okres, na jaki zostało zawarte – w przypadku jednostronnego zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych;
  2. informację o jednostronnym ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej, która powinna określać datę jego dokonania, okres, na jaki następuje i wysokość odprowadzanej w tym czasie składki podstawowej, oraz porozumienie o ograniczeniu wysokości naliczanej składki podstawowej, które powinno określać datę jego zawarcia, dzień, od którego obowiązuje, okres, na jaki zostało zawarte, i wysokość odprowadzanej w tym czasie składki podstawowej – w przypadku jednostronnego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej.

Zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki podstawowej w wysokości określonej w umowie zakładowej obowiązują od dat wskazanych w dokumentach, o których mowa w art. 38 ust. 7, z uwzględnieniem przepisów ustawy określających maksymalne terminy zawieszenia albo ograniczenia wysokości składek podstawowych (w myśl nowego brzmienia ust. 9 w art. 38 ustawy o PPE).

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Co ciekawe, projektodawcy proponują też uchylenie ust. 10 w art. 38, na podstawie którego organ nadzoru odmawia wpisu, jeżeli postanowienia porozumienia są sprzeczne z przepisami ustawy.  

- To jest rozszerzenie możliwości nieprzekazywania składek do PPE. Ustawa o PPE zawiera regulacje pozwalające na niedoprowadzenie składek jeśli zawarte zostanie porozumienie z reprezentacją pracowników. Działanie to pozwoli na ograniczenie kosztów działalności pracodawcy prowadzącego PPE i wyjście z trudności finansowych. Z kolei dla pracowników oznacza, że za ten czas składki do PPE nie będą odprowadzane – mówi Prawo.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. I dodaje: Ze względu na pandemię i kryzys gospodarczy wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji. Dlatego wprowadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów pracy wydaje się być dobrym kierunkiem zmian. Jak zauważa jednak dr Kolek, ustawodawca uzależnia możliwość zaprzestania wnoszenia składek od porozumienia z reprezentacją pracowników. - Nie będą to zatem jednostronne działania pracodawcy, ale zgoda stron stosunku zatrudnienia co do zaprzestania finansowania PPE – zaznacza prezes IE.