Dofinansowanie ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) przysługuje jedynie do końca września 2020 r., a więc w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji z 31 marca 2020 r. Zasada ta wynika z art. 15g kilkukrotnie nowelizowanej ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie za okres trzech miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Zatem przedsiębiorcy, którzy dotąd nie skorzystali z tej formy wsparcia i zainteresowani są uzyskaniem dofinansowania za maksymalny okres, powinni złożyć wnioski najpóźniej do 30 lipca br.

Zobacz procedurę w LEX: Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)  >

Dla kogo pomoc z FGŚP?

Z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ale także wskazane w odpowiednich przepisach organizacje pozarządowe i pożytku publicznego. Warunek konieczny ubiegania się o dofinansowanie stanowi spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

- Co bardzo istotne, kilkukrotnie nowelizowana ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posługuje się pojęciem „przedsiębiorcy”, a nie „pracodawcy”. W związku z powyższym, o dofinansowanie nie mogą ubiegać się przykładowo oddziały mogące samodzielnie zatrudniać pracowników, ponieważ podmioty te nie posiadają wymaganej zdolności prawnej – tłumaczy Karol Chyliński, radca prawny w kancelarii EY Law.

Nie ma jednak znaczenia, czy przedsiębiorca jest małym, średnim czy tzw. dużym przedsiębiorcą – wszystkie te podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Zobacz procedurę w LEX: Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP >

Wnioski o dofinansowanie z FGŚP najlepiej elektronicznie

Wnioski należy składać do wojewódzkich urzędów pracy, właściwych miejscowo dla danego podmiotu. Można to zrobić w formie elektronicznej, za pomocą platformy praca.gov.pl. Na wniosek składają się m.in. oświadczenia o spełnieniu kryteriów do ubiegania się o dofinansowanie, dotyczące braku zalegania z należnościami publicznoprawnymi, jak również wskazanie wysokości wnioskowanego dofinansowania z uwzględnieniem poszczególnych jego elementów oraz spadku obrotów. Oprócz samego wniosku, przygotować należy także załączniki, w tym wykaz pracowników objętych dofinansowaniem.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy >

Jak tłumaczy Karol Chyliński, na uwadze należy mieć, aby zawsze korzystać z najbardziej aktualnych w danym momencie załączników, w tym załącznika stanowiącego nienegocjowalną umowę z urzędem, określającą zasady uzyskania dofinansowania. – Urzędy przeważnie bardzo zwracają na to uwagę - mówi.

Czytaj w LEX: Pomoc udzielana z FGŚP przedsiębiorcom w związku z epidemią >

Pomoc maksymalnie na trzy miesiące

Wnioski można składać już od momentu spełnienia kryterium wymaganego spadku obrotów, mając również na uwadze aktualną sytuację gospodarczą i pracowniczą danego przedsiębiorcy oraz maksymalny okres, na który dofinansowanie może zostać przyznane. Wynosi on trzy miesiące. - W przypadku więc pracodawców, którzy zamierzają jeszcze ubiegać się o dofinansowanie ze środków FGŚP, złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej do 30 lipca 2020 r., ponieważ dofinansowanie przysługiwać będzie tylko do końca września 2020 r. Po tym terminie tracą moc przepisy, na podstawie których można uzyskać dofinansowanie – podkreśla Karol Chyliński.

Wnioski rozpatrywane są przez wojewódzkie urzędy pracy. Pod uwagę brane są kryteria wymagane do ubiegania się o dofinansowanie i dane zawarte we wniosku. Ekspert kancelarii EY Law podkreśla, że w pierwszych tygodniach obowiązywania dofinansowania ze środków FGŚP nierzadko bardzo skrupulatnie analizowane były przez urzędy także rozwiązania wprowadzone przez przedsiębiorców w zakresie obniżonego czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie i zamieszczone w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami pracowników. Sprawdzano m.in., czy na liście osób, których wynagrodzenia mają być dofinansowane nie znalazły się osoby, które nie powinny być do dofinansowania zdaniem urzędów uprawnione, tj. przykładowo pracownicy przebywający na długotrwałych zwolnieniach, którym świadczenia wypłaca ZUS.

Zobacz również: Dofinansowanie z FGŚP nie zwalnia ze składek do PPE finansowanych przez pracodawcę >>

Obecnie procedowane są jednak przepisy tzw. tarczy 4.0 (przyjęte już przez Sejm), na mocy której ubieganie się o dofinansowanie może następować bez konieczności obniżenia czasu pracy lub objęcia pracowników przestojem. Jak podkreśla Karol Chyliński, może budzić to jednak kolejne wątpliwości np. w odniesieniu do pracodawców, którzy takie rozwiązania wprowadzili wyłącznie w celu ubiegania się o dofinansowanie i teraz chcieliby z nich zrezygnować.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla pracodawców i pracowników >

 


Trudna praktyka korzystania z pomocy

Podstawowe wyzwania i problemy związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń ze środków FGŚP wiążą się przede wszystkim z tym, że dofinansowanie przyznawane jest na podstawie nowych przepisów (nierzadko sformułowanych dość ogólnie i bez powiązania z innymi, dotychczas istniejącymi regulacjami), które na dodatek ulegają ciągłym nowelizacjom. Karol Chyliński przypomina, że przykładowo, w trakcie składania wniosków przez przedsiębiorców zmieniał się przepis odnoszący się do długości okresu ochronnego przed zwolnieniem przysługującego pracownikom objętym dofinansowaniem, jak również z mocą wsteczną przepis wskazujący jak należy rozumieć i liczyć sam okres uzyskiwania świadczeń – nie jako okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca złożenia wniosku.

Zmiany w katalogu uprawnionych

Maciej Kubica, radca prawny, menadżer w kancelarii TLA, zwraca dodatkowo uwagę, że przepisy pierwotnie przewidywały, że o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP może ubiegać się przedsiębiorca. W kolejnych nowelizacjach krąg potencjalnych wnioskodawców był rozszerzany o organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Tarcza 4 przewiduje z kolei rozszerzenie tego kręgu o jednostki organizacyjne kościoła, związku wyznaniowego oraz kościelne osoby prawne.

- Oczywiście zasady przyznawania wsparcia także się zmieniały, pierwotnie wnioskodawca w porozumieniu z reprezentantami załogi musiał wprowadzić przestój lub ograniczyć wymiar czasu pracy dokładnie o 20 proc. Gdy ustawodawca zorientował się, że wiele przedsiębiorstw nadal zgłasza duże zapotrzebowanie na pracę zatrudnionych już pracowników, ale równocześnie oczekuje wsparcia – warunki jego uzyskania zostały poluzowane. Obecnie można obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20 proc. – zauważa ekspert.

Problemem jest też cały czas kwestia podatkowa. Ustawodawca do tej pory nie przewidział bowiem zwolnienia z podatku w związku z otrzymaniem środków. Dodatkowo, w przypadku podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych lub na podstawie „decyzji o wsparciu” pojawia się też wątpliwość, jak taki przychód zaklasyfikować – strefowy czy pozastrefowy.

Maciej Kubica sugeruje, że można uznawać go za przychód strefowy, który jest wykorzystywany do kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.