Polski Fundusz Rozwoju uruchomił we wtorek proces składania wniosków o pomoc z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Przedsiębiorstw. Do tej pory Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła dwa z trzech elementów z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Chodzi o

  • 10 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe preferencyjnie oprocentowane, w wysokości do 1 miliarda złotych udzielane na maksymalnie 4 lata
  • 7,5 miliarda złotych na pożyczki preferencyjne udzielane w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą bezpośrednich strat. To pożyczki w wysokości do 750 milinów złotych na maksymalnie 4 lata, które mogą być umorzone do 75 proc. wysokości szkody.

Na zatwierdzenie czeka jeszcze warta 7,5 miliarda tarcza kapitałowa, która ma pomóc w obniżeniu zadłużenia firmy lub być wykorzystana na inwestycje. - Biorąc pod uwagę, że de facto wszystkie warunki są już uzgodnione z Komisją Europejską i zatwierdzona przez polski rząd, możemy w tej chwili startować z programem Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw - powiedział Paweł Borys, szef PFR. Zastrzegł jednak, że w związku z oczekiwaniem na ostateczną decyzję KE w odniesieniu do Pomocowego Finansowania Kapitałowego, jego warunki mogą ulec zmianie.

Czytaj w LEX: Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw - kredyty, pożyczki, gwarancje >

Paweł Borys dodaje, że już ok. 600 dużych firm jest zainteresowanych wsparciem. By je dostać należy złożyć wniosek przez stronę PFR i opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wniosek jest dostępny tutaj. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które będą kompletne i nieobarczone brakami. Zgodnie z właśnie opublikowanym regulaminem o wsparcie z tarczy dla dużych, mogą też ubiegać średnie firmy, i to nawet te, które skorzystały z tarczy finansowej dla MŚP. W tarczy dla dużych nie ma jednak ścieżki odwoławczej.

Czytaj również: Wątpliwa zmiana definicji małych i średnich przedsiębiorstw w tarczy finansowej >>

 

Tarcza dla dużych i średnich

Zgodnie z regulaminem duże przedsiębiorstwo to takie, które

  • zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, liczy się przekroczenie tego progu nawet o część etatu
  • lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 milionów euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 miliony euro

Ponadto, zgodnie z regulaminem duży przedsiębiorca musi sam (tj. z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przez jego przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane) zatrudniać co najmniej jednego pracownika (przy czym nie musi być to zatrudnienie na pełen etat) na dzień 31 grudnia 2019 r
Z kolei średnie przedsiębiorstwo, to takie, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 miliony złotych, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

  • jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 miliona złotych
  • najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z programu dla MŚP, lub (finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Zarówno dla dużych jak i średnich, na potrzeby ustalenia statusu jako pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,  bez wliczania tych na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ponadto określenie statusu powinno uwzględniać inne warunki określone w regulaminie oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

 


Warunki ubiegania się pomoc - spadek obrotów o 25 proc., ale nie tylko

By ubiegać się o wsparcie trzeba spełniać jeden z poniższych warunków:

  • odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; iii. nie otrzymując płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • być uczestnikiem Programów Sektorowych.

Co ważne przedsiębiorstwo musi przejść pozytywnie wynik badania due diligence, w tym w szczególności w zakresie Procedury KYC „Tarcza”, lub potwierdzającego badania (tzw. confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez PFR lub jego doradców lub w formie tzw. vendors due dilligence.
Co istotne o finansowanie płynnościowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej.

Inaczej jest w przypadku finansowania preferencyjnego. O nie mogą starać się firmy, które przedstawiły plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19. Z kolei w przypadku wsparcia kapitałowego trzeba będzie spełnić dodatkowe warunki, nie zawsze zależne od firmy, m.in., związane z poziomem bezrobocia w regionie.

Zasady rozpatrywania wniosków – trzeba wziąć poprawkę na uznaniowość

PFR, rozpatrując wnioski, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb finansowych firmy, liczbę zatrudnionych w niej pracowników lub znaczenie dla polskiej gospodarki. PFR zastrzega też, że niektóre aspekty programu  mają charakter uznaniowy lub ocenny, a  odpowiednia decyzje będzie podejmowana przez PFR, lub podmiot, za pośrednictwem którego Fundusz będzie realizował program.

Z drugiej strony PFR może, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenia słusznych interesów danego przedsiębiorcy, ogółu wszystkich przedsiębiorców i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych programu, odstąpić od stosowania niektórych spośród kryteriów wskazanych w programie i regulaminie. W takiej sytuacji każdorazowo  musi to być zgodne ze stosowaniem zasad i warunków ujętych w decyzjach KE i poprzedzających je wnioskach notyfikacyjnych. Tyle, że PFR może dokonywać, w niezbędnym zakresie, wiążącej interpretacji zapisów dokumentów programowych. PFR jest uprawniony też do określenia szczegółowych kryteriów i terminów rozpatrywania wniosków.
PFR ponadto zastrzega  sobie prawo, że w przypadku znacznego zainteresowania tarczą, część wniosków może nie zostać skierowana do prac analitycznych, a tym samym nie zostać rozpatrzona.

Chciałeś tarczę płynnościową, dostaniesz kapitałową

Zgodnie z regulaminem, PFR ma prawo do zaproponowania przedsiębiorcy udzielenia innego finansowania niż to wskazane we wniosku oraz w innej kwocie. Jak już zostało wspomniane, przed udzieleniem wsparcia PFR dokonuje procesu weryfikacji przedsiębiorcy w formie uproszczonego badania due diligence, w niektórych przypadkach potwierdzającego badania due diligence.

PFR zastrzega sobie jednak prawo do żądania wskazania dodatkowych informacji, a następnie odrzucenia wniosku bez wydawania decyzji w przypadku, gdyby badanie due diligence nie doprowadziło do identyfikacji innego beneficjenta rzeczywistego aniżeli wskazany przez przedsiębiorcę. Decyzja wydana w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia finansowania nie zawiera uzasadnienia. Uzasadnienia nie wymaga także propozycja określonych warunków finansowania.

Regulamin nie przewiduje też z uwagi na nadzwyczajny charakter programu, procedury odwoławczej od tych decyzji.  Celem programu jest efektywność i szybkość rozpoznawania wniosków, i dlatego w interesie wszystkich aplikujących procedura rozpoznawania wniosków nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji PFR o przyznaniu lub odmowie przyznania finansowania.