Jeżeli nowy pracownik został wcześniej, u innych pracodawców, uczestnikiem PPK, powinien złożyć nowemu pracodawcy oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Powinien zrobić to terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia u nowego pracodawcy. W oświadczeniu tym pracownik powinien zawrzeć oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto dla niego umowy o prowadzenie PPK. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, gdyż skumulowanie środków na jednym rachunku PPK zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.

Ważne: Złożenie przez pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK po terminie powoduje, że pracodawca nie pośredniczy w transferze jego środków. W takim przypadku pracodawca powinien poinformować pracownika o bezskuteczności jego oświadczenia.

Czytaj również: Zmiana pracy to nowy rachunek PPK. Ale stare mogą ciągle dla nas pracować>>
 

Transfer oszczędności na nowy rachunek

Po otrzymaniu wskazanego wyżej oświadczenia (złożonego w terminie), niezwłocznie po zawarciu - w imieniu i na rzecz nowego pracownika - umowy o prowadzenie PPK, pracodawca informuje pracownika o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową, w wyniku której dotychczasowe oszczędności pracownika zgromadzone w PPK zostaną przekazane na jego nowy rachunek PPK, prowadzony przez instytucję finansową, z którą obecny pracodawca zawarł dla niego umowę o prowadzenie PPK. Pracownik może nie zgodzić się na złożenie przez pracodawcę tego wniosku. Ma na to 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W razie nieotrzymania sprzeciwu pracownika w tym terminie, pracodawca składa wniosek o wypłatę transferową, za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten pracodawca zawarł dla pracownika umowę o prowadzenie PPK. Jeżeli pracownik sprzeciwił się transferowi, środki zgromadzone na jego dotychczasowych rachunkach PPK pozostają na nich do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

 


Zmiana instytucji finansowej

Podobna procedura obowiązuje w przypadku zmiany przez pracodawcę instytucji finansowej zarządzającej PPK. Pracodawca może wypowiedzieć instytucji finansowej umowę o zarządzanie PPK dopiero po zawarciu takiej umowy z inną instytucją finansową. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją, pracodawca zawiera z tą nową instytucją umowy o prowadzenie PPK dla pracowników, którzy mieli zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. W tym samym terminie pracodawca informuje tych pracowników (uczestników PPK) o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków z dotychczasowego rachunku PPK na nowy rachunek, a każdy pracownik ma 7 dni, aby sprzeciwić się temu transferowi (wymaga to zawiadomienia pracodawcy o braku zgody w formie pisemnej). Sprzeciw pracownika powoduje, że jego oszczędności zgromadzone na rachunku PPK, prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową, pozostają na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, a skutkiem braku sprzeciwu lub złożenia go po terminie jest transfer środków.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że uczestnik PPK, który ma więcej niż jeden rachunek PPK, może samodzielnie dokonywać transferu środków między tymi rachunkami, składając odpowiednie dyspozycje instytucji finansowej. Takich wypłat transferowych można dokonywać wielokrotnie, według uznania pracownika i w wybranych przez niego terminach.

Podstawa prawna:  art. 12, art. 19 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj>> 

Autorka jest radcą prawnym, ekspertem PFR Portal PPK.