Środki z PPK można wykorzystać na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego np. na budowę/przebudowę budynku mieszkalnego, zakup domu, mieszkania lub gruntu. Wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której taka wypłata będzie realizowana, może złożyć każdy uczestnik PPK, który nie ukończył 45 lat.

Czytaj: Można wypłacać pieniądze z PPK, nie rezygnując z uczestnictwa w programie>>
 

Definicja wkładu własnego

Wkład własny to, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.


Kilka rachunków PPK

Jeżeli uczestnik PPK gromadzi oszczędności na kilku rachunkach PPK, prowadzonych przez różne instytucje finansowe, to wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci mu środki w celu pokrycia wkładu własnego, uczestnik PPK składa do wybranej przez siebie instytucji finansowej. Uczestnik może zawrzeć umowę w celu pokrycia wkładu własnego z więcej niż jedną instytucją finansową, pod warunkiem jednak, że wszystkie te umowy będą dotyczyły tej samej inwestycji.

Czytaj też: Praca zdalna - trwa spór o katalog kosztów do zwrotu >

Wypłata środków z obowiązkiem zwrotu 

Przepisy nie określają formy wniosku o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja finansowa dokona wypłaty środków w celu pokrycia wkładu własnego. Instytucje finansowe, opracowując procedury obsługi takiej wypłaty, mogą wskazywać preferowaną przez siebie formę, w jakiej wniosek ten powinien być złożony.
Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową. Umowa ta powinna określać:

  • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu,
  • zasady i terminy wypłaty,
  • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu:
  • nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków,
  • nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

Wypłacone środki uczestnik PPK powinien zwrócić na swój rachunek PPK (ten, z którego nastąpiła wypłata) w terminie wskazanym w umowie z instytucją finansową. W przypadku niedokonania ich zwrotu w ustalonym w umowie terminie, uczestnik będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych od niezwróconej w terminie kwoty.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Przypominamy, że PFR Portal PPK sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie wdrażania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Udział w nich może wziąć każdy zainteresowany. Szkolenia są nieodpłatne. Aby wziąć w nich udział, należy zarejestrować się na MojePPK.pl.

Joanna Gawęda, ekspert w PFR Portal PPK