Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.b. wskazuje czynności zabronione, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
Jedną z takich czynności opisaną w § 4 ust. 1 pkt 3 r.o.p.b. jest garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu. Za pojazd silnikowy wskazany w pkt 3 można uznać wózek jezdniowy silnikowy, zaś za pomieszczenie nieprzeznaczone do garażowania pojazdów silnikowym można uznać pomieszczenie ze stanowiskami pracy.

Zobacz także: Bezpieczeństwo ładowania akumulatorów wózków widłowych>>

Zgodnie z § 12 ust. 2 r.b.h.w.j. niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Zgodnie z § 12 ust. 1 r.b.h.w.j. w pomieszczeniach pracy dopuszczalne jest używanie wózków z silnikiem spalinowym z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń, określonych w odrębnych przepisach.
Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników wskazane byłoby zapewnienie wózków elektrycznych, jako wózków powodujących niski poziom hałasu oraz brak szkodliwych substancji chemicznych. Elektryczne wózki zawsze powinny znajdować zastosowanie w pierwszej kolejności tam, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu i gdzie nie można stosować wózków spalinowych i gazowych ze względu na emisję szkodliwych spalin.
Wózki z silnikami spalinowymi zasilane benzyną etylizowaną lub gazem powinny być użytkowane na zewnętrznych placach magazynowych na powierzchniach otwartych.
Aktem prawnym określającym najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, czyli m.in. substancji szkodliwych wydalanych z silnika i hałasu jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.). Wymagania w zakresie częstotliwości i zakresu wykonywania badań i pomiarów, a także wymaganej dokumentacji w tym zakresie wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Zobacz także: Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia>>

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Podobne wymagania zawarte w przepisach dotyczą także oznakowania pól odkładczych na terenie magazynu do magazynowania towarów.
Zgodnie § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p. miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów , powinny być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi. Wymiary tego oznaczenia powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary.
Pola odkładcze nie powinny być oznakowywane na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi, gdyż takie oznakowanie przewidziane jest dla miejsc w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów. Takie miejsca to na przykład otoczenie ramp wyładunkowych lub otoczenie regałów magazynowych.

Zobacz także: Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby użytkowników>>

Zgodnie § 13 ust. 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p. drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej.
Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać niezbędną (bezpieczną) odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami. Podobnie jak drogi transportowe w budynkach, można oznakować pola odkładcze w budynkach magazynowych lub poza nimi kolorem żółtym lub białym.
Wskazane byłoby jednak rozróżnienie kolorów pomiędzy drogami transportowymi a polami odkładczymi, aby uniknąć pomyłek w tym zakresie przez pracowników magazynowych. Gdyby drogi transportowe oznakować kolorem białym, pola odkładcze można by oznakować kolorem żółtym. Można także postąpić w tym zakresie odwrotnie.

Zobacz także: Czy zezwolenia wewnętrzne na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom obsługującym wózki?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.