Jeśli osoba obsługująca akumulatorowy wózek widłowy kierowany dyszlem nie posiada uprawnień operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, powinna posiadać imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:
1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.
Imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Do obsługi prowadzonych wózków widłowych (paletowych) unoszących (z możliwością podniesienia wideł nad podłoże do 30 cm) nie wydaje się uprawnień, o których mowa w pkt 1. Pracodawcy pozostaje więc druga możliwość dopuszczenia pełnoletniego pracownika do obsługi tego rodzaju wózka przez wydanie mu imiennego zezwolenia. Jednak imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tą jednostką jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach.
Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców wózków we własnym zakresie (używać do nauki własny sprzęt i zatrudniać jako wykładowców i instruktorów swoich pracowników) lub korzystać z firm zewnętrznych. W obu przypadkach szkolenie powinno przebiegać według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Uczestnikowi szkolenia powinna być przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie niezbędnym do właściwej obsługi określonego rodzaju wózka.
Tryb prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń o ich ukończeniu określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).