Pytanie pochodzi z pulikacji Serwisu BHP.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p., w § 68 i 69 opisano podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach magazynowych.
Zgodnie z § 69 r.o.b.h.p. regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się, a szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.
Ponadto zgodnie z § 68 r.o.b.h.p. przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.
W r.o.b.h.p. nie wskazano wytycznych, jak należy mocować regał magazynowy na terenie magazynu.
W tym zakresie należałoby kierować się zapisami odnośnie rodzaju i sposobu montażu regału magazynowego zawartego w dokumentacji technicznej, która powinna zostać dostarczona z regałem lub przekazana w trakcie montażu regału.
Jeżeli regały magazynowe, wyposażono w możliwość ich zakotwienia należałoby je zakotwić do posadzki w magazynie. Takie informacje właściciel magazynu powinien sprawdzić się w dokumentacji technicznej dla regału magazynowego i postępować zgodnie z zaleceniami producenta danego typu regału. Za pomocą zakotwienia regału do podłoża w magazynie właściciel magazynu zapewniłby ich stabilność i zabezpieczył je przed przewróceniem się.
Istnieją również inne metody zabezpieczenia regału przed przewróceniem się i zapewniające stabilność. Przytoczyć tutaj można podział regałów w zależności od sposobu mocowania, nie przytwierdzanych do podłoża poprzez kotwienie, na następujące rodzaje: regały śrubowe, regały zaczepowe, a także regały zabezpieczone ze względu na obciążenie półki.
Należy pamiętać jednak, że informacja o sposobach zabezpieczenia regału magazynowego i sposobie jego mocowania powinna wynikać z dokumentacji technicznej od producenta regału.

Uwagi
1.PN-78/M-78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole.
2.PN-88/M-78321 - Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania.
3.PN-89/M-78322 - Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.