Istniejące w Polsce uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są ujednolicone. Regały nie podlegają dyrektywom nowego podejścia, co oznacza, że nie muszą być oznakowane znakiem CE oraz nie muszą posiadać deklaracji zgodności Niemniej wszyscy producenci, ze względu na swoją wiarygodność, powołują się na wykonywanie regałów zgodnie z normami.
Regały powinny spełniać wymagania określone w następujących normach:
PN-M-78320:1978 - Urządzenia do składowania - Regały magazynowe - Nazwy, określenia, podział i symbole.
PN-M–78321:1988 - Regały magazynowe wolnostojące - Wymagania i badania.
PN-M–78322:1989 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.
Dokumentacja
Dla każdego regału wolno stojącego uznanego za dobrego wytwórcę zgodnie z PN-M–78321:1988 powinien wystawić zaświadczenie, zawierające co najmniej:
 nazwę i znak wytwórcy,
 nazwę i oznaczenie regału,
 numer fabryczny i rok produkcji,
 zakres i wyniki przeprowadzonych badań,
 stwierdzenie zgodności wyników badań z PN.
Podstawowa dokumentacja regału powinna zawierać dane o:
 dopuszczalnym obciążeniu półek,
 zaświadczenie o wynikach badań,
 instrukcję montażu i użytkowania regału.
Podczas montażu regału należy pamiętać o wyposażeniu zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania regałów takim jak:
odbojniki regału – są to osłony przymocowane do posadzki magazynu, które przejmują siłę, z jaką wózek może uderzyć w regał. Montuje się je przy każdym słupie narażonym na uderzenia lub tylko w punktach najbardziej newralgicznych. Odbojniki wymagają większej precyzji pracy ze strony operatora wózka widłowego przy układaniu palet w regale, gdyż zmniejszają luzy manipulacyjne;
ograniczniki palet – zapobiegają przypadkowym zderzeniom palet w regale i chronią przed wypchnięciem ładunku przy wkładaniu palet z drugiej strony regału.
Przeglądy i konserwacja
W normie PN-EN-15635:2010 Systemy magazynowe stałe stalowe -- Zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego (oryg.) Podaje wytyczne dotyczące eksploatacji systemów magazynowych pod względem ich bezpieczeństwa. Istotą wytycznych jest zminimalizowanie ryzyka i konsekwencji wynikających z niebezpiecznej eksploatacji i uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych

Odpowiedzi udzielono 26 stycznia 2012 r.