Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 436) – dalej r.c.u.t. przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu producent składa, do wybranej jednostki notyfikowanej, wniosek o poddanie tego urządzenia ocenie zgodności z wymaganiami technicznymi.
Wniosek powinien uwzględniać m.in.: 1) nazwę i adres wnioskującego; 2) nazwę i adres producenta, gdy wnioskujący nie jest producentem; 3) pisemne oświadczenie stwierdzające, że taki sam wniosek nie został skierowany do innej jednostki notyfikowanej; 4) dokumentację techniczną umożliwiającą dokonanie oceny zgodności z obowiązującymi wymaganiami i zgodną z 1.8.7.7 odpowiednio ADR lub RID.
Jeśli jednostka notyfikowana stwierdzi, że ciśnieniowe urządzenie transportowe spełnia wymagania: a) umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym swój znak identyfikacyjny; b) wystawia świadectwo zgodności wytwarzania, zawierające co najmniej: nazwę i adres właściwej jednostki notyfikowanej; nazwę i adres producenta oraz nazwę i adres wnioskującego, w przypadku gdy nie jest producentem; wskazanie wersji wymagań oraz norm, na podstawie których dokonano badań odbiorczych i prób; wyniki badań odbiorczych i prób; dane identyfikacyjne zbadanego ciśnieniowego urządzenia transportowego, zawierające co najmniej numer seryjny. W razie stwierdzenia niespełnienia wymagań, jednostka notyfikowana informuje o tym pisemnie producenta urządzenia.
Według § 10 r.c.u.t. właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego składa wniosek o poddanie tego urządzenia badaniu okresowemu do wybranej jednostki notyfikowanej. We wniosku należy zawrzeć informację o wszelkich ograniczeniach użytkowania, uszkodzeniach lub przeprowadzonych naprawach danego ciśnieniowego urządzenia transportowego.
Po przeprowadzeniu sprawdzenia oraz badań i prób jednostka notyfikowana z przeprowadzonego badania okresowego sporządza protokół, zawierający wyniki badania okresowego. Jeśli wyniki badania okresowego są pozytywne – jednostka notyfikowana po przeprowadzonym badaniu okresowym umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym: a) swój numer identyfikacyjny, b) oznaczenie daty badania okresowego. Przy wyniku negatywnym jednostka notyfikowana po przeprowadzeniu badania okresowego informuje pisemnie właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego o niespełnieniu wymagań.
Stosownie do § 17 r.c.u.t. znak zgodności П jest umieszczany na ciśnieniowym urządzeniu transportowym spełniającym wymagania: 1) przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu – przez producenta ciśnieniowego urządzenia transportowego; 2) w ramach ponownej oceny zgodności – przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za badania okresowe albo właściciela lub użytkownika ciśnieniowego urządzenia transportowego pod nadzorem tej jednostki.
Znak zgodności П powinien być czytelny oraz powinien zostać umieszczony w sposób trwały w widocznym miejscu na ciśnieniowym urządzeniu transportowym lub jego tablicy znamionowej, a także na demontowalnych częściach takiego ciśnieniowego urządzenia transportowego, które umożliwiają jego ponowne napełnienie i spełniają bezpośrednio funkcję bezpieczeństwa. Wzór znaku zgodności Π określa załącznik nr 2 r.c.u.t.
Rozporządzenie wejdzie w życie 28 kwietnia br. Omawiana regulacja było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. Nr 200, poz. 2054 z późn. zm.), które traci moc z dniem wejścia w życie r.c.u.t.