Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych.
W załączniku nr 1 do r.b.h.p. opisano szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Zgodnie § 13 ust 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p. drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej. Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać niezbędną (bezpieczną) odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami. Podobnie jak drogi transportowe w budynkach, pola odkładcze można oznakować w budynkach magazynowych lub poza nimi kolorem żółtym lub białym.
Wskazane byłoby jednak rozróżnienie kolorów dróg transportowych i pól odkładczych, aby uniknąć pomyłek w tym zakresie przez pracowników magazynowych. Gdyby drogi transportowe oznakować kolorem białym, pola odkładcze można oznakować kolorem żółtym (lub odwrotnie).
W rozdziale 3 załącznika nr 1 do r.b.h.p. wskazano wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg. Zgodnie § 12 ust 1 załącznika nr 1 do r.b.h.p. miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.
Wymiary tego oznaczenia powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary.
Drogi transportowe i pola odkładcze nie powinny być oznakowywane na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi, gdyż takie oznakowanie przewidziane jest dla miejsc w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów. Chodzi tu np. o otoczenie ramp wyładunkowych lub regałów magazynowych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.