Wymagania dotyczące pomieszczeń i miejsc, gdzie mogą być ładowane wózki widłowe akumulatorowe zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn .zm.) – dalej r.b.h.p.
Zgodnie z r.b.h.p. pomieszczenie do ładowania wózków widłowych akumulatorowych powinno spełniać m.in. wymagania w zakresie:
- oznakowania,
- odpowiedniej wentylacji,
- materiałów, z jakich są zrobione ściany i podłoga.
Przepisy r.b.h.p. nakazują pracodawcy wykonać i oznakować na terenie zakładu pracy, zgodnie z odpowiednimi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe oraz drogi dla pieszych. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków.
Zgodnie § 13 ust 1. załącznika nr 1 do r.b.h.p. drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej. Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać bezpieczną odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz między pieszymi i pojazdami. Podobnie jak drogi transportowe w budynkach, można oznakować pola odkładcze, w tym miejsca do ładowania wózków widłowych akumulatorowych na terenie odrębnego pomieszczenia lub na terenie ogólnym magazynu.
Wskazane byłoby rozróżnienie kolorów między drogami transportowymi a polami odkładczymi i miejscami do ładowania wózków widłowych akumulatorowych na terenie magazynu, aby uniknąć pomyłek pracowników magazynowych. Gdyby drogi transportowe oznakować kolorem białym, pola odkładcze i miejsca do magazynowania i ładowania wózków widłowych można oznakować kolorem żółtym. Można także postąpić w tym zakresie odwrotnie.
Pomieszczenie do ładowania akumulatorów powinno mieć ściany i posadzkę z materiału kwasoodpornego, oświetlenie oraz bieżącą wodę. Ze względu na wodór wydzielający się podczas ładowania, należy zapewnić dostateczną wentylację. Aby zapobiec ewentualnemu wybuchowi wodoru, w pomieszczeniu ładowania baterii powinien być rygorystycznie przestrzegany zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
Osoby zatrudnione przy czynnościach związanych z ładowaniem akumulatorów powinny być wyposażone w kwasoodporny sprzęt ochronny: ubranie wraz z nakryciem głowy, buty do kolan, fartuch i rękawice z kwasoodpornej gumy, okulary oraz osłonę chroniącą twarz przed rozpryskami kwasu siarkowego. W pomieszczeniu powinno także znajdować się wyraźnie oznakowane naczynie z roztworem wodnym sody technicznej do ewentualnej neutralizacji (spłukania) części ciała przypadkowo oblanych kwasem lub elektrolitem.
Osoby zajmujące się ładowaniem wózków widłowych powinny zostać przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa, w ramach instruktażu stanowiskowego, przed dopuszczeniem do wykonywania czynności związanych z ładowaniem akumulatorów.