Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego został przygotowany w Senacie jako dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r.


Trybunał stwierdził w nim, że egzekucja z majątku byłego wspólnika spółki nie może pozbawiać go prawa do sądu. Wyrok wydany został w odpowiedzi na skargę konstytucyjną byłej wspólniczki spółki jawnej i odnosił się do przepisu, który pozwalał wierzycielowi dysponującemu tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko spółce, uzyskać tytuł wykonawczy także przeciwko wspólnikowi tej spółki.
"Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna" - głosi ten przepis.

Senat zaproponował nowelizację polegającą na dodaniu do rozpatrywanego przez TK przepisu drugiego zdania w brzmieniu: "Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem".