Projekt przewiduje zmiany w 19 ustawach, w tym - w ustawie prawo bankowe, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.  Zaproponowane regulacje, co do zasady, mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych nałożonych na podmioty nadzorowane przez KNF, w szczególności banki i fundusze inwestycyjne.  Zmiany będą skutkowały zmniejszeniem liczby dokumentów i procedur, skróceniem czasu na załatwienie sprawy.

- Zmiany te wynikają z potrzeby dalszej cyfryzacji rynku usług finansowych, choć mogłyby one być szersze, niż te przewidziane w projekcie – wskazuje dr Piotr Pałka, wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych.

Bezpieczny outsourcing

Zaproponowane zmiany w prawie bankowym mają na celu, m. in. dostosowanie obecnie obowiązujących regulacji do europejskich standardów wynikających z Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu (sygn. EBA/GL/2019/02), oraz umożliwienie bardziej efektywnego oraz elastycznego korzystania przez banki z instytucji outsourcingu, wynikającego z wieloletnich doświadczeń sektora bankowego.

- Wprowadzenie tych zmian gwarantuje stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków, uwzględniają one specyfikę funkcjonowania krajowego sektora bankowego, jak również zobowiązują do zachowania tajemnicy prawnie chronionej przy powierzaniu czynności outsourcowanych – mówi Piotr Pałka.

 

Zmiany w art. 141s ustawy - prawo bankowe zmierzają do rozszerzenia obowiązku informowania przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy nie tylko KNF, ale także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

- W obecnym stanie prawnym, podjęcie przez bank działań, określonych w planie naprawy, pomimo nieosiągnięcia poziomów wskaźników, o których mowa w art. 141m ust. 3 pkt 2 ustawy - prawo bankowe, wiąże się z obowiązkiem poinformowania tylko KNF (art. 141s ust. 1 tej ustawy). Procedura wyrażenia zgody przez KNF na odstąpienie od podjęcia działania, określonego w planie naprawy, pomimo osiągnięcia przez bank poziomów wskaźników (art. 141s ust. 2 tej ustawy), również nie przewiduje obowiązku informowania BFG. Zaproponowana zmiana art. 141s ustawy - Prawo bankowe polega na doprecyzowaniu, że obowiązek informacyjnego banku obejmuje także przekazanie informacji BFG - tłumaczy Piotr Pałka.

Konieczność wezwań przy niższym progu

Projekt ustawy przewiduje też zmiany dotyczące wezwań, a konkretnie ustalenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji.

Jak tłumaczą autorzy projektu, „nabycie faktycznej kontroli nad spółką publiczną często następuje już w wyniku posiadania mniej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów. Jeżeli zatem podmiot posiadający pakiet kontrolny mniejszy niż 66 proc. ogólnej liczby nie zdecyduje się na przekroczenie tego progu w wyniku wezwania uprzedniego, to akcjonariusze mniejszościowi nie mają możliwości wycofania się ze spółki".

Nowa regulacja ma także dotyczyć kwestii obliczania ceny w wezwaniu, w przypadku pośredniego nabywania akcji spółek publicznych, zmiany ceny proponowanej w wezwaniu i zmiany stosunku zamiany oraz zmiany treści wezwania dobrowolnego przez wzywającego. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku zlecenia wyceny niezależnej firmie audytorskiej, a zatem podmiotowi niezależnemu od emitenta oraz objętemu nadzorem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Zmiany w nadzorze

Projekt przewiduje też uporządkowanie kilku kwestii związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym.

- Proponowane dodanie art. 3h w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym ma na celu wyeliminowanie niepożądanego stanu polegającego na możliwości uniknięcia odpowiedzialności administracyjnej przez podmioty, które dopuściły się naruszeń przepisów prawa w czasie pozostawania pod nadzorem KNF, wyłącznie ze względu na specyficzne uwarunkowanie formalne wynikające z faktu, że podmiotowi, na który kara jest nakładana wygasło lub zostało cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności, z którą wiąże się naruszenie albo podmiot ten został wykreślony z rejestru uprawniającego do prowadzenia takiej działalności – komentuje Piotr Pałka.

Z kolei zmiana art. 13 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym ma stworzyć dodatkową możliwość upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego do kierowania pracami KNF także podczas obecności Przewodniczącego, w szczególności w określonym zakresie, np. jednej sprawy lub bloku spraw z danego sektora rynku, za który odpowiada bezpośrednio dany zastępca.