Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu pod numerem UD197.

 

Przedłużenie terminu na realizację vouchera

Pierwsza z zaproponowanych zmian dotyczy art. 15k zmienianej ustawy, którym w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono regulację umożliwiająca w okresie 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, zaproponowanie podróżnemu vouchera na realizację imprezy turystycznej.
Istotą planowanej zmiany w art. 15k ust. 2 zmienianej ustawy jest przedłużenie terminu na realizację vouchera przyjętego przez podróżnego w trybie art. 15k ust.1, z określonego w pierwotnym brzmieniu tego przepisu – jednego roku, do dwóch lat. Zdaniem rządu, rozwiązanie to ma w założeniu bardzo praktyczny wymiar, gdyż umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi.

Zobacz również: Od soboty zamknięte galerie, kina i baseny w całej Polsce - jest rozporządzenie >>

Przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów

Druga z zaproponowanych zmian dotyczy, określonego w art. 15kb ust. 7 zmienianej ustawy, wyznaczonego dla organizatorów turystyki terminu zwrotu środków jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii. Zgodnie z zaproponowaną zmianą do art. 15kb ust. 7 zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat, rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu ar. 15kb ust. 7 zmienianej ustawy, lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r. Zgodnie z nowo wprowadzonym ust. 7a. pozostałe raty, będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat.

Jak twierdzi rząd, przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ, uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne.

 

Wprowadzenie umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu otrzymanych przez przedsiębiorców instrumentów wsparcia

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia.
Jest to instrument, który jest bardzo potrzebny ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają realizację zobowiązań (np. śmierć, długi okres rehabilitacji).
Wprowadzenie przepisu dotyczących umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia ich na raty enumeratywnie określonych należności jest kwestią bardzo istotną, z uwagi na liczne sygnały, pojawiające się z urzędów pracy, świadczące o konieczności powstania takich rozwiązań prawnych.

Zdaniem rządu, ogromna większość np. pożyczkobiorców spełnia warunek umorzenia pożyczki określony w Ustawie. Istnieje jednak konieczność uregulowania pozostałych przypadków, które choć nie masowe, wymagają jednak indywidualnego podejścia i rozpatrzenia.
Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy, uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności.
Projektowane przepisy nie wprowadzają umorzeń jako nowego instrumentu. Zmianie ulega jedynie organ właściwy do rozpatrzenia sprawy i uprawniony do podejmowania decyzji.
Umorzenie w całości lub w części należności ma mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, tym samym koszt projektowanej regulacji będzie marginalny.
Zgodnie z zawartym w art. 2 projektu niniejszej ustawy przepisem przejściowym, raty wpłacone przez organizatorów turystyki do Turystycznego Funduszu Zwrotów przed wejściem w życie niniejszej ustawy uznawać się będzie za raty, o których mowa w art. 15kb ust. 7. Z kolei vouchery, o których mowa w art. 15k ust. 2 zmienianej ustawy, stają się voucherami w rozumieniu art. 15k ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 


Wsparcie sklepików szkolnych

Założeniem projektu jest także przyznanie sklepikom szkolnym podobnej pomocy jak ta, która przysługuje przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z 9 grudnia 2020). Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie – tak jak to jest dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów w okresie odniesienia. Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorcy będą zobowiązani złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, szereg oświadczeń. Sklepiki szkolne zostaną też ujęte w delegacjach ustawowych zezwalających Radzie Ministrów na przedłużanie tejże pomocy na kolejne miesiące. W konsekwencji, konieczna jest zmiana treści wspomnianych delegacji, obejmująca przy okazji także inne pro-przedsiębiorcze modyfikacje.

Projekt wprowadza ponadto korzystne dla biznesu zmiany w zakresie współistnienia dwóch instrumentów pomocowych – zwolnienia ze składek oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (dotyczy to narzędzi ujętych w art. 15g i 15gg).

Z wykazu wynika, że przepisy zostaną przyjęte jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r.