To efekt decyzji rządu o przedłużeniu i poszerzeniu obowiązywania niektórych form wsparcia, które przewiduje tarcza branżowa. Stało się to na mocy  rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 371), które weszło w życie 28 lutego. Z tym dniem straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 152).

Czytaj również: Teraz młode firmy też mogą skorzystać z pomocy>>
 

Tarcza branżowa wydłużona

Jak twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, walorem tarczy branżowej jest jej stałe aktualizowanie i dostosowywanie do zmieniającej się sytuacji. Ostatnim krokiem jest przedłużenie okresu funkcjonowania tarczy oraz poszerzenie niektórych form wsparcia.

- Rząd wydłużył okres funkcjonowania tarczy branżowej o kolejny miesiąc oraz rozszerzył jej zakres. Z pomocy  będą mogły skorzystać także firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r. – poinformowało MRiPS. Jak podkreśla resort, wprowadzono również możliwość uzyskania świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy będą mogli także ubiegać się o postojowe, niezależnie od tego, czy otrzymali ten rodzaj pomocy w przeszłości. - Z tych instrumentów będzie można skorzystać jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie - w zależności od kodu PKD uprawniającego do danej liczby świadczeń postojowych. W przypadku nabycia prawa do ponownego świadczenia postojowego na podstawie tzw. tarczy 7.0, liczba świadczeń postojowych przewidziana w nowym rozporządzeniu, pomniejsza się o liczbę pobranych w poprzednim rozporządzeniu ponownych świadczeń postojowych – podkreśla ministerstwo.

Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą wystąpić także o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020, styczeń 2021 oraz luty 2021 r. Okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca. Zmianie uległ termin na złożenie wniosku o przedmiotowe zwolnienie oraz na przekazanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wniosek można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r., natomiast dokumenty ubezpieczeniowe do 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów. Zarówno zwolnienie ze składek, jak i świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe stanowią pomoc publiczną, dlatego niezbędnym jest przekazanie informacji na temat sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

 


Dodatkowy okres spadku przychodów

- Przypominamy, że głównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych – napisało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komunikacie. Jak dalej podkreśla, nowe przepisy wprowadziły dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogą odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc  


rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.
Uwzględnienie dodatkowego okresu spadku przychodu (za wrzesień 2020 r.) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

 


Dłuższe dofinansowania wynagrodzenia i dotacje

O miesiąc wydłużono również dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.