Senat zaproponował przesunięcie daty wejścia w życie noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. 18 maja senacką poprawkę zaakceptowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i zaproponowała posłom jej przyjęcie.  

Głównym celem noweli jest cyfryzacja postępowania o upadłość konsumencką, ale nie tylko. Ostateczna wersja projektu wprowadza na stałe do prawa restrukturyzacyjnego przyspieszone postępowanie. Obecnie zgodnie z art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, dokonanie obwieszczenia o wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe tylko do 31 czerwca 2021 r. Nowelizacja wejdzie zaś w życie 1 lipca. i sprawi, że tzw. UPR zostanie z nami na stałe.  

Ponadto nowela rozszerza zakres ujawnianych informacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (chodzi o zwiększenie transparentności tych postępowań). Nowela też ma ułatwić sprzedaż majątku upadłego w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”). Rozszerza bowiem formy wnoszonego wadium. Obecnie może być ono wnoszone tylko w pieniądzu, a od lipca będzie mogło też poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych. W praktyce rozszerzenie form zabezpieczenia wśród potencjalnych nabywców uatrakcyjni instytucje przygotowanej likwidacji, co w konsekwencji powinno mieć przełożenie na efektywność postępowania upadłościowego.