Zaproponowane rozwiązania w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, mogą przyczynić się usprawnienia działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwłaszcza w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale także polityce inwestycyjnej - uważają przedstawiciele rządu.

Zwiększenie stabilności sektora bankowego

Jak zapewniają autorzy projektu zmiany będą w większości korzystne z punktu widzenia zwiększenie stabilności sektora finansowego w Polsce. Część propozycji może wiązać się jednak z obciążeniami administracyjnymi i finansowymi dla instytucji finansowych, ale także ich decyzjami operacyjnymi (w odniesieniu do nowej kategorii zobowiązań zabezpieczonych).

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  • wprowadzenie nowej definicji zobowiązań zabezpieczonych w ramach kategorii zobowiązań banków,
  • korekta przepisów dotyczących procesu restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w tym krzyżowego wykorzystania funduszy gwarancyjnych banków i kas,
  • korekta przepisów dotycząca obowiązku wprowadzenia odpowiednich klauzul umownych do wszystkich zobowiązań, niezależnie od prawa właściwego dla umów, na podstawie których powstają,
  • systemowe wyłączenie banków hipotecznych z obowiązującego systemu gwarantowania depozytów, w związku z nieprowadzeniem działalności depozytowej,
  • utworzenie instytucji pomostowej w celu usprawnienia restrukturyzacji banku zrzeszającego oraz zredukowanie ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji,

 

Skutki regulacji

Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych zwraca uwagę na Instytucję pomostową, będącą bankiem zrzeszającym. Nie stworzą jej banki spółdzielcze, gdyż jej jedynym akcjonariuszem (lub podmiotem dominującym) będzie BFG. Nie spełnia ona zatem definicji banku zrzeszającego w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. W związku z tym nie będzie celowe egzekwowanie od banków spółdzielczych powiązań kapitałowych oraz prawnych z bankiem zrzeszającym.

 


Rozwiązania podatkoweW tym kontekście ustanawia się także korzystne dla tych instytucji rozwiązania podatkowe w podatku od osób prawnych. Proponuje się bowiem, aby środki związane z przejmowaniem praw udziałowych nie stanowiły przychodów podmiotów, a środki z tytułu otrzymanych gwarancji i dotacji powinny być traktowane jako zwolnienia podatkowe.Wyłączenie banków hipotecznychWdrożenie przepisów wyłączających banki hipoteczne z systemu gwarantowania depozytów uznać należy za uzasadnione i racjonalne. Tym samym korzystne dla powyższych banków będzie zmniejszenie obciążeń finansowych i administracyjnych z tytułu dodatkowego raportowania (obowiązki składkowe i informacyjne).

Poseł Izabela Leszczyna twierdzi, że nowelizacja utrwala zaciąganie środków z funduszy bankowych BFG na wypłaty dla klientów SKOK-ów. Jest to - jej zdaniem niesprawiedliwe dla klientów banków.

 

Warto przeczytać:

Sejm poprawi Bankowy Fundusz Gwarancyjny