Rozporządzenie z 7.10.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. poz. 1742), które weszło w życie 24.01.2018 roku, określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

Ważne!
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne - te podlegają przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 169), tzw. przepisom ADR.

Wymagania dla transportu

Dopuszczono transport odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, pod warunkiem że nie jest możliwy ich kontakt.

Zgodnie z rozporządzeniem, transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu, w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ogranicza do minimum uciążliwość zapachową. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają § 4-7 rozporządzenia.

Potrzebna dokumentacja

Odpady muszą być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Rozporządzenie dokładnie określa, jaki powinien to być dokument:

  1. karta przekazania odpadów,
  2. faktura sprzedaży odpadów;
  3. podstawowa charakterystyka odpadów;
  4. dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.);
  5. inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa wyżej.

Potwierdzeniem danych zlecającego transport może być pieczątka firmy.
 

 

Oznakowanie krajowego transportu odpadów

Pojazd albo zespół pojazdów transportujących odpady musi być oznakowany zgodnie z § 9 rozporządzenia, tj. tablicą:

  1. koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
  2. na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Ponadto dopuszczono zmniejszenie wymiaru tablic do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości, jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni do ich umieszczenia na środkach transportu drogowego.

Ważne!
Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Powinno ono być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wzór oznakowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Oznakowanie transgranicznego transportu odpadów

W przypadku transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania tabliczką z napisem napis „ODPADY", dopuszczono oznakowanie pojazdu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

W przypadku skorzystania przez transportującego odpady z tej możliwości, nie będzie więc potrzebne drugie oznakowanie z napisem „ODPADY”.

Jedno oznakowanie dla zespołu pojazdów

W rozporządzeniu doprecyzowano, że środkiem transportu jest pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nie ma więc konieczności podwójnego oznakowania w przypadku transportu odpadów przez zespół pojazdów (np. ciągnik samochodowy + przyczepa).

Wyłączenia

Wymagania dotyczące oznakowania pojazdu oraz posiadania dokumentacji nie dotyczą tych przypadków, w których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach.

Z obowiązku oznakowania środków transportu zwolniono też transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

Kary

Transportujący odpady, który narusza opisane wymagania, podlega, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, karze aresztu albo grzywny.