Na początku stycznia Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Z szacunków Ministerstwa Finansów, autora projektu, wynika, że w pierwszych trzech latach koszty funkcjonowania systemu PPK prowadzonego przez Polski Funduszu Rozwoju wyniosą 36 mln zł.  Dlatego MF zaproponował, aby fundusze inwestycyjne, dobrowolne lub pracownicze fundusze emerytalne oraz zakład ubezpieczeń  co miesiąc wpłacały do PFR równowartość iloczynu 0,18 zł i liczby prowadzonych rachunków PPK. Dlaczego tyle, już nie zostało wyjaśnione.

 


Stawka z sufitu

Zdaniem BCC proponowana opłata została określona na prawie maksymalnym, dopuszczalnym poziomie. Zgodnie bowiem  z ustawą opłata nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr. -  W projekcie rozporządzenia brakuje jakichkolwiek szacunków, co do tego jaki jest planowany wpływ związany z opłatą w zaproponowanej wysokości. W związku z tym, nie da się porównać na ile ustalenie opłaty na tym poziomie jest zgodne z szacowanymi kosztami. Uzasadnienie do projektu nie zawiera żadnych danych dotyczących tego, jakie koszty i jakie wydatki zostały przyjęte dla określonego na 36 mln złotych budżetu niezbędnego na utrzymanie PPK. – czytamy w opinii BCC. Joanna Torbé, ekspertka BCC do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych podkreśla, że to jest istotna informacja, zwłaszcza ,że zaważywszy instytucje pokrywają koszt opłaty z własnych środków.

Czytaj również: PPK - obawy mają i pracownicy, i pracodawcy >>

Podobną uwagę zgłosił Jacek Jastrzębowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. - Uzasadnienie projektu nie stanowi wystarczającego wyjaśnienia dla przyjętej wartości stanowiącej podstawę  do wyliczenia opłaty. Wskazanie, jako pewnego rodzaju wartości referencyjnej, zakładanych kosztów w wysokości 36 mln zł  w pierwszych trzech latach funkcjonowania systemu PPK, samo w sobie nie uzasadnia w sposób logiczny proponowanej stawki 18 groszy – napisał Jacek Jastrzębowski w opinii do projektu. Zdaniem KNF zasadnym byłoby przedstawienie kalkulacji i założenia bazującego na planowanych kosztach, jak i znanym już  w przybliżeniu(bądź  zakładanym i uprawdopodobnionym zainteresowaniu partycypacją  w systemie PPK.

Ponadto Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) zauważa, że z projektu nie wynika, na jakiej podstawie jest wnoszona opłata przez instytucję finansową. Czy na podstawie własnych wyliczeń czy też Polski Fundusz Rozwoju będzie uprawniony do wystawienia dla instytucji finansowej dokumentów księgowych ze specyfikacją? W jaki sposób będzie następowało uzgadnianie tych wyliczeń?

Co z rachunkami otwartymi lub zamkniętymi w trakcie miesiąca

Ponadto zdaniem BCC oraz IZFiA regulacje dotyczące sposobu naliczenia opłaty są zbyt skromne. Brakuje m.in. zasad  proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w przypadku, gdy rachunek uczestnika PPK został założony w trakcie miesiąca albo wskazania, czy opłata jest należna jeżeli rachunek uczestnika PPK został zamknięty na ostatni dzień miesiąca albo rachunki, które istnieją, ale nie jest na nie odprowadzana składka (w przypadkach wskazanych w ustawie o PPK).  

W opinii IZFiA, opłata miesięczna nie powinna być ponoszona w pełnej wysokości przez podmiot, który uzyskał wpis w Ewidencji PPK, bądź został z tej Ewidencji wykreślony w trakcie miesiąca kalendarzowego. - Uważamy, że bezzasadnym byłoby zobowiązanie do poniesienia tej opłaty w pełnej wysokości przez podmiot umieszczony w Ewidencji PPK np. 25. dnia danego miesiąca lub wykreślony z niej np. 5. dnia danego miesiąca. Taka opłata powinna być ponoszona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca danego miesiąca od dnia uzyskania wpisu lub za pierwszy pełny miesiąc udziału w Ewidencji PPK. W przypadku usunięcia podmiotu z Ewidencji PPK, opłata za uczestnictwo powinna być ponoszona w sposób proporcjonalny do liczby dni, w których podmiot figurował w Ewidencji PPK lub ostatnia opłata za uczestnictwo powinna być wpłacana za ostatni pełny kalendarzowy miesiąc uczestnictwa w Ewidencji PPK - uważa prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Obowiązkowe opłaty

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o  pracowniczych planach kapitałowych towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne oraz zakład ubezpieczeń umieszczone w ewidencji PPK wnosi na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,01 proc. w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową. Zgodnie  z art. 138 jednak  po raz pierwszy ma on zastosowanie od  1 lipca 2022 r. Do tego terminu miesięczna opłata nie może być wyższa niż iloczyn liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową i kwoty 20 gr. Dlatego też zdaniem KNF projekt rozporządzenia powinien zostać  uzupełniony o informację  o terminie obowiązywania wysokości opłaty liczonej jako iloczyn kwoty ustalonej w rozporządzeniu.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Czy zleceniodawca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK? >

Czy Pracowniczym Programem Emerytalnym można objąć tylko część pracowników? >

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >