Minister Środowiska skierował do konsultacj projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dostosowuje ono organizację inspekcji do uchwalonej 20 lipca 2018 r. nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w ramach tzw. pakietu odpadowego. Za jej sprawą powstanie Państwowy Monitoring  Środowiska w oparciu o funkcjonujące obecnie w strukturach wojewódzkich inspektoratów wydziały i działy monitoringu środowiska oraz sieci monitoringowe. Ponadto wojewódzkie laboratoria zostaną przekształcone centralne laboratorium badawcze w strukturach GIOŚ. Projekt umożliwia też tworzenie grup do zadań specjalnych. Warto przypomnieć, że za sprawą nowelizacji ustawy inspektorzy będą mogli: prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy, bez zapowiedzenia kontrolować składowiska, czy firmy odpadowe. W swojej pracy będą mogli korzystać z dronów, ustalać tożsamość, współpracować z policją bądź innymi służbami.

Wydział prawny zamiast monitoringu środowiska

Nowe rozporządzenie zakłada, że obligatoryjną komórką organizacyjną wchodzącą w skład wojewódzkiego inspektoratu będzie wydział prawny. Zajmie on miejsce wydziału monitoringu ochrony środowiska. Zmiana ta wynika z wyżej wspomnianej nowelizacji, która wprowadza nową organizację Państwowego Monitoringu Środowiska, który będzie realizowany wyłącznie na poziomie krajowym, czyli przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

WIOŚ bez laboratoria

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 obecnie obowiązującego rozporządzenia, organizację wojewódzkiego inspektoratu może stanowić komórka organizacyjna taka jak laboratorium. W nowej wersji rozporządzenia nie została ona przewidziana, ponieważ ustawodawca zadecydował o ich przekształceniu w centralne laboratorium badawcze, które znajdzie się strukturach GIOŚ. Projektodawcy wskazują, że pozwoli to na optymalizację i elastyczność w prowadzeniu badań monitoringowych oraz wykonywaniu badań na potrzeby kontroli poprzez wykorzystanie aparatury pomiarowo-badawczej i wyspecjalizowanych grup pomiarowych w sposób ponadregionalny.

 


Grupa interwencyjna i 60 dni na zmiany

Skierowany do konsultacji projekt wprowadza prawną możliwość do wyodrębnienia, w ramach wydziału inspekcji, grupy interwencyjnej lub innej grupy o charakterze zadaniowym. Ministerstwo przewidziało także, że wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, które są wskazane w §2 ust. 2 pkt 1 będzie można łączyć lub włączyć w skład istniejących wydziałów (chodzi o wydziały lub samodzielne stanowiska pracy zajmujące się sprawami np. administracyjno-technicznymi, budżetu i finansów, organizacji, kontaktów z mediami i promocji, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych). Obecnie obowiązujące rozporządzanie w §2 ust. 6 pkt 1 i 2 dopuszcza jedynie włącznie określonych samodzielnych stanowisk pracy do konkretnego wydziału. Projekt przewiduje, że regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów, które zostały wydane na podstawie dotychczasowych przepisów będą musiały być dostosowane do nowych wymogów w terminie 60 dni od dnia jego wejścia, który określono na 1 stycznia 2019 r.