Więcej energii ze źródeł odnawialnych - nowe rozporządzenie ministra gospodarki

Większy udział źródeł odnawialnych w produkcji energii, wydłużenie do 2015 r. terminu przebudowy lub oddania do użytku instalacji, które wykorzystują biomasę do celów energetycznych oraz likwidacja wsparcia za wytwarzanie energii z pełnowartościowego drewna – takie rozwiązania wprowadza nowe rozporządzenie, które zostało właśnie podpisane przez ministra gospodarki.

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii zielonej zmniejszy emisję CO2 i ochroni lasy przed nadmiernym eksploatowaniem. Wpłynie także na realizację międzynarodowego zobowiązania w zakresie udziału energii z OZE. W Polsce do 2020 r. powinien on wynieść co najmniej 15 proc.

Rozporządzenie wprowadza m.in. definicję drewna pełnowartościowego, nie przewidując jednocześnie wsparcia dla energii z niego wytwarzanej. Ponadto zwiększy się dostępność biomasy leśnej - innej niż drewna pełnowartościowego - do celów energetycznych.

Rozporządzenie wprowadza też możliwość preferencyjnego zużycia biomasy leśnej przez jednostki lub kotły wchodzące w ich skład, które zostały przebudowane do energetycznego wykorzystania biomasy do 31 grudnia 2015 r.

Nowe rozwiązania dopuszczają również produkcję energii z odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty leśne w miejscu ich powstania, bez konieczności stosowania wymaganego udziału tzw. biomasy agro.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu i energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zostało podpisane 18 października 2012 r. i wejdzie w życie 31 grudnia 2012 r.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 22 października 2012 r.

Data publikacji: 22 października 2012 r.