Z kredytów BGK  korzystają przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowym oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałającym w formie społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Okazuje się, że podmioty też korzystają z wakacji kredytowych i to na lepszych zasadach aniżeli  osoby fizyczne.

Czytaj więcej w LEX: Pomoc kredytobiorcom w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców a rola banków >>>

Lepsi i gorsi kredytobiorcy

Dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych tłumaczy, że dzieje się tak m.in. z uwagi, na to, że w przypadku kredytów udzielonych przez BGK  zawieszenie spłaty kredytu następuje na okres nie dłuższy niż cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r., trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r. oraz dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r. – jednak łącznie nie dłuższy niż osiem miesięcy, a więc zapewnia się po pierwsze większą swobodę w wyborze miesięcy, a także nie wprowadza ograniczenia wakacji kredytowych jedynie do jednej umowy kredytu tak jak ma to miejsce w przypadku kredytu hipotecznego.

Czytaj: UOKiK obserwuje wakacje kredytowe i upomina banki>>

Czytaj więcej: Wakacje kredytowe w ramach programu wsparcia kredytobiorców >>>

Natomiast w przypadku kredytu hipotecznego udzielonego konsumentowi zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy, od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy, a od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Tym samym może budzić wątpliwości ustalenie czy konsument uprawniony jest do skorzystania z wybranego przez siebie miesiąca w 2022 roku, z uwagi na zwrot w wymiarze dwóch miesięcy, a nie np. nie dłużej niż przez dwa miesiąca, albowiem ustawodawca nie posłużył się zwrotem w wymierzę do dwóch miesięcy, ale w wymiarze dwóch miesięcy. Ponadto zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Nie można również wykluczyć sytuacji, w której konsument zawierał umowę kredytu jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym i pomimo tego, że w świetle aktualnie obowiązującej ustawy o kredycie hipotecznym taki kredyt kwalifikowany byłby jako kredyt hipoteczny uprawniający do skorzystania z wakacji kredytowych to jednak z uwagi na datę zawarcia umowy przed wejściem w życie ustaw o kredycie hipotecznym umowa ta może być nadal kwalifikowana jako umowa kredytu konsumenckiego pozbawiając kredytobiorcy możliwości skorzystania z wakacji kredytowych.

 

Zabrakło przepisów przejściowych

Ustawodawca zapomniał o przepisach przejściowych z ustawy o kredycie hipotecznym. - Zgodnie z nimi do umów o kredyt konsumencki zawartych przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które nakazują kwalifikować taki kredyt jako kredyt konsumencki pomimo tego, że gdyby ta sama umowa byłaby zawierana pod rządem ustawy o kredycie hipotecznym to już mogłaby zostać takim kredytem hipotecznym - zwraca  uwagę Piotr Pałka.

 


 

Prawodawca pozbawił więc  wiele osób możliwości skorzystania z wakacji kredytowych jeżeli zawarli oni np. umowę kredytu w 2016 r. a więc przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym. - Nie możemy bowiem zapominać, że świetle art. 3 ustawy o kredycie hipotecznym nie tylko umowy kredytu hipotecznego zabezpieczone hipoteką mogą zostać uznane za kredyt hipoteczny. W świetle tego przepisu decyduje cel, a takim celem może być np. dokończenie budowy domu mieszkalnego – wyjaśnia dr Pałka.

Na wniosek kredytobiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego zawiesza spłatę kredytu udzielonego: w ramach finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807), a także ze środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (w brzmieniu z dnia 30 maja 2009 r., Dz. U. z 2004 r. poz. 2157) – na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub budowę lokali mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

- Oznacza to, że kredytobiorca BGK nie tylko nie jest ograniczony ilością zawartych umów kredytu, ale także w przypadku takich kredytów w sposób prawidłowy rozpisano okresy, w ramach których takie zawieszenie może nastąpić – wyjaśnia mecenas Pałka.