Nowela, uchwalona "przy okazji" ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłuża m.in. termin na złożenie oświadczenia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej umożliwiającego korzystanie z energii na warunkach cenowych ustalonych w 2018 r. Nowy termin ustalono na 13 sierpnia.

Czytaj: Pakiet uproszczeń dla firm podpisany przez prezydenta>>
 

Resort energii przypomina, że oświadczenie powinni złożyć odbiorcy końcowi poza gospodarstwami domowymi (czyli z tzw. grupy G), niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami.

- Odbiorcy ci, zgodnie z intencją ustawy z 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyrażoną w jej uzasadnieniu (...), mają możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r., pod warunkiem złożenia oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu – stronie ich umowy sprzedaży energii elektrycznej" - podkreślił resort w komentarzu do nowych przepisów.