Czytaj: Neckermann upada - mazowiecki marszałek ma do sprowadzenia ponad 3,5 tys. turystów>>
 

Jeszcze na początku bieżącego tygodnia Prezes Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. („Neckermann Polska”, „Spółka”) zapewniał, że upadłość brytyjskiego biura Thomas Cook nie wpłynie negatywnie na wykonywanie zobowiązań polskiej spółki wobec turystów, agentów, a także innych wierzycieli. Spółka miała na bieżąco regulować swoje zobowiązania i pozostawać w stabilnej kondycji finansowej. 

Skutek rozliczeń w ramach grupy kapitałowej

W środę 25 września br. Zarząd Neckermann Polska opublikował komunikat, w którym poinformował o niewypłacalności Spółki i zawieszeniu działalności operacyjnej, a w konsekwencji o zamiarze zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Bezpośrednią przyczyną ogłoszenia niewypłacalności Spółki ma być upadłość brytyjskiego giganta turystycznego oraz jego niemieckiej spółki córki, a jednocześnie jedynego udziałowca Spółki, tj. Thomas Cook GmbH („Thomas Cook GmbH”). Wynika to ze sposobów finansowania i rozliczeń istniejących między spółkami.

Linia lotnicza szuka inwestora

Wniosek o ogłoszenie upadłości Thomas Cook GmbH, a także kilku innych powiązanych z nią spółek, złożony został 25 września 2019 r. Już następnego dnia dla spółki ustanowiony został syndyk masy upadłości. Jednocześnie w stosunku do linii lotniczych Condor Sąd Rejonowy we Frankfurcie otworzył postępowanie sanacyjne i ustanowił zarządcę, który będzie nadzorował bieżącą działalność spółki. Oznacza to, że spółka dalej będzie operować na rynku lotniczym, a jednocześnie poszukiwać nowego inwestora. Do czasu sprzedaży spółka finansowana będzie z kredytu w wysokości ponad 380 milionów euro, udzielonego w oparciu o umowę zawartą z Krajem Związkowym Hessen oraz Państwem.  

W stosunku do niektórych spółek z grupy Thomas Cook w tym m. in. austriackiej spółki Thomas Cook Austria AG wyrażano początkowo nadzieję na uniknięcie upadłości i wdrożenie działań restrukturyzacyjnych. Jak wynika jednak z informacji zamieszczonych na stronie spółki austriackiej również w jej wypadku nie jest możliwe dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa. W konsekwencji złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, zaś cały majątek spółki będzie podlegał likwidacji. 

 


W Polsce nie ma jeszcze wniosku o upadłość

Zarząd Neckermann Polska zdaje się działać nieco wolniej niż jego odpowiednicy zagranicą i nie złożył dotychczas wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („PrUpad”) Prezes Zarządu Spółki ma maksymalnie 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, przy czym termin ten biegnie od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest natomiast zaistnienie stanu niewypłacalności dłużnika, przez co rozumieć należy brak zdolności dłużnika do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Prawo upadłościowe w przewiduje domniemania umożliwiające wstępną ocenę spełnienia kryterium niewypłacalności. Należy jednak pamiętać, iż oparcie wniosku o którekolwiek z tych domniemań nie oznacza jeszcze, że stan wypłacalności rzeczywiście powstał – każde z tych domniemań może bowiem ulec obaleniu w drodze weryfikacji rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika. 

Upadłość nieprzesądzona

Także ewentualne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie przesądza jeszcze, że upadłość taka zostanie ogłoszona, zaś interesy wierzycieli (w szczególności agentów i pracowników) w ostateczności choćby częściowo zaspokojone. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest bowiem posiadanie przez dłużnika środków umożliwiających pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli. 

Turyści zabezpieczeni

Na dzień dzisiejszy uznać można, iż w większości wypadków zabezpieczone są interesy odbiorców usług turystycznych – należy jednak mieć na uwadze, że sytuacja podróżnych będzie zróżnicowana w zależności od tego, z którą ze spółek – polską czy zagraniczną udali się na urlop. Obecnie koszty powrotu turystów do kraju pokrywane są z obowiązkowego ubezpieczenia jakiemu podlegała Spółka w związku ze świadczonymi usługami. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia uruchomiony zostanie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Wierzyciele niepewni rozliczeń

W gorszej sytuacji są pozostali wierzyciele spółki – w szczególności pracownicy i agenci. Po ogłoszeniu upadłości Spółki ustanowiony zostanie syndyk, który podejmie czynności zmierzające do ustalenia kręgu wierzycieli Spółki oraz składu masy upadłości. O ile pracownicy nie będą musieli zgłaszać swoich wierzytelności do masy, gdyż ich należności umieszczone zostaną na liście z urzędu, o tyle podmioty współpracujące z Neckermann Polska na innych zasadach, w tym też agenci, będą zobligowani do zgłoszenia swoich wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. 

Nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do zgłoszenia wierzytelności syndyk sporządzi listę wierzytelności, która następnie będzie uzupełniana o później zgłoszone wierzytelności. Lista ta zostanie obwieszczona do wiadomości publicznej. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia wierzyciele będą mieli możliwość zgłaszania sprzeciwu do sędziego - komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. 

Kłopoty dla kontrahentów

Jak widać już sama początkowa procedura związana ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a także pierwszymi czynnościami podejmowanymi przez syndyka w postępowaniu choćby do momentu sporządzenia a następnie uprawomocnienia się listy wierzytelności może potrwać co najmniej kilka miesięcy. W konsekwencji będziemy obserwować nie tylko upadek giganta pociągającego za sobą powiązane spółki, lecz także znaczące problemy finansowe, a w najgorszym scenariuszu także upadki szeregu mniejszych spółek oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, których głównymi kontrahentami były spółki z grupy Thomas Cook.