Starosta nałożył na Adama C., prowadzącego przedsiębiorstwo przemysłowe, obowiązki dotyczące modernizacji lub wymiany kotłów INNOVEX o mocy 120 kW, wykorzystywanych w kotłowniach oraz ich eksploatacji a także dotyczących zbierania i gromadzenia odpadów w sposób selektywny.

Czytaj też:  Komunikacja elektroniczna w sądach upadła, bo poczta nie zarobi>>

Od tej decyzji skarżący wniósł odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność odwołania wniesionego przez skarżącego.

Odwołanie doręczone przed terminem

Kolegium wskazało, że decyzja starosty została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 czerwca 2019 r. listem poleconym. Odwołanie skarżącego od decyzji zostało nadane w placówce pocztowej listem poleconym, zgodnie z datą datownika na kopercie, 24 maja 2019 r. Ponieważ odwołanie skarżącego wniesione zostało jeszcze przed doręczeniem pełnomocnikowi decyzji organu I instancji, uznano je w związku z tym za niedopuszczalne.

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skardze na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego skarżący wskazał, że starosta decyzję najpierw doręczył skarżącemu na jego adres, mimo, że działał on w sprawie przez pełnomocnika. Z uwagi na błąd zaczął biec termin do wniesienia odwołania. Poprzez powiadomienie pełnomocnika zachowano tzw. termin ogłoszenia, co wyklucza przedwczesność i niedopuszczalność złożenia odwołania.

Uchylenie postanowienia SKO

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga jest zasadna, bo zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydane zostało z naruszeniem przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Według sądu stanowisko SKO nie uwzględnia istotnych okoliczności sprawy, tj. faktu wejścia do obrotu prawnego decyzji i zaskarżenia jej już po tym fakcie.

W ocenie sądu, przedwczesność środka zaskarżenia należy odnosić nie do daty sformalizowanego doręczenia decyzji danej stronie, lecz do daty wejścia tej decyzji do obrotu prawnego, co następuje zasadniczo z dniem dokonania pierwszego skutecznego doręczenia postanowienia którejkolwiek ze stron postępowania.

Sąd dodał, że przepisy dotyczące doręczeń pism stanowią w istocie gwarancje przestrzegania przez organ administracji publicznej zasady demokratycznego państwa prawnego. Regulacje te mają chronić obywatela przed nadużyciami ze strony administracji. Zatem nie mogą być interpretowane niejako "na szkodę" obywatela, w sytuacji, gdy ten podejmuje wszelkie starania mające zapewnić mu prawo do wniesienia skutecznego odwołania od wydanej decyzji.

Sygnatura akt II SA/Gd 759/19, wyrok WSA w Gdańsku z 25 marca 2020 r.