Wątpliwości prawne powstały w toku rozpoznawania przez Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sprostowania oczywistej pomyłki.

PROCEDURA Sprostowania wyroku - sprawdź w LEX > 

Nieprawidłowa nazwa w całym postępowaniu

Powód J. wniósł pozew przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o sprostowanie wydanego przez pozwaną świadectwa pracy. Chodziło o datę rozpoczęcia pracy i informacji o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego.

W trakcie toczącego się przez półtora roku procesu sądowego żadna ze stron ani sąd nie zwrócili uwagi na niewłaściwe oznaczenie pozwanego przez powoda w pozwie. Sąd za każdym razem w kolejnych pismach oznaczał powoda jako K. A sp. z o.o.

Wyrok w sprawie zapadł 14 lutego 2020 r. i jako pozwanego sąd I instancji oznaczył K A Polska spółka z o.o. Spółka ta złożyła apelację, a sąd ją odrzucił w marcu 2021 r. W uzasadnieniu sąd okręgowy napisał, że pozwaną była K.A. spółka z o.o. w S. i nie nastąpiła w trakcie toczącego się postępowania żadna zmiana podmiotowa po stronie pozwanej. Apelację złożyła K.A. spółka z o.o. z siedzibą w P. Zdaniem sądu okręgowego podmiot wnoszący apelację nie był stroną postępowania przed sądem rejonowym, tym samym nie był uprawniony do jej wniesienia.

Czytaj też: Sprostowania treści orzeczenia w postępowaniu cywilnym i postępowaniu administracyjnym >

 

 

Powód J.K. w sierpniu 2021 r. złożył wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskie w wyroku i prawidłowe jej nazwanie K.A. sp. z o.o. We wrześniu sąd rejonowy sprostował wyrok z lutego 2020 r. i wpisał: K.A. sp. z o.o. z siedzibą w P.

Czytaj: SN: Prawniczy puryzm to nie powód do wzruszenia prawomocnego wyroku>>
 

Pytanie o związanie postanowieniem o odrzuceniu

Zażalenie na to postanowienie złożyła spółka pozwana i wniosła o uchylenie tego postanowienia. Przy rozpoznawaniu tego zażalenia pojawiły się poważne wątpliwości, więc sąd II instancji zwrócił się z pytaniem do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN: Czy oczywistą omyłką jest niewłaściwe określenie przez powoda w pozwie nazwy pracodawcy w sytuacji, gdy z załączników do pozwu, w tym dokumentów dotyczących zatrudnienia, a także dalszych pism procesowych, wynika inna nazwa pracodawcy?

A w razie pozytywnej odpowiedzi, czy sąd odwoławczy rozstrzygając zażalenie na postanowienie sądu I instancji jest związany uzasadnieniem postanowienia sądu II instancji odrzucającego apelację skarżącego nie kwestionując przez czas trwania postępowania pierwszoinstancyjnego legitymacji biernej?

Czytaj też: Zaskarżalność postanowienia o sprostowaniu orzeczenia (art. 350 k.p.c.) >

Zdaniem sądu II instancji art. 350 par. 1 kpc nie daje wyjaśnienia problemu. Stanowi on, że sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zwrócił uwagę, że pozwana spółka występująca w wyroku sądu i instancji  nigdy nie miała siedziby w S. - co wynika z Krajowego Rejestru Sądowego. A także - nie zgadza się NIP pozwanej, a we władzach spółki nie występował prezes B.W., choć jest on powołany w dokumentach pracowniczych powoda.

Sygnatura akt II PZP 2/22