Z prawa wodnego wynika, że melioracja polega na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. To ważna definicja, ponieważ określa cel jakiemu powinny służyć te urządzenia. Jeżeli więc funkcjonowanie urządzenia nie przyczynia się do polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy to nie będzie stanowiło urządzenia melioracji wodnych.

Urządzenia melioracji wodnej

Art. 197 prawa wodnego zawiera wyczerpujące wyliczenie urządzeń melioracji wodnej. Zgodnie z tym przepisem są to rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi, stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i systemy nawodnień ciśnieniowych. Oczywiście nadal warunkiem jest, aby służyły polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.

Pytania i odpowiedzi ekspertów w LEX:

 

 

Koszt wykonania urządzeń melioracji wodnej

Zasadą jest, że wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów. Jednak urządzenia te mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Aby partycypacjach w kosztach była możliwa konieczne jest przeprowadzenie postępowania oraz wydanie decyzji przez właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów. Trzeba jednak podkreślić, że do uruchomienia tego trybu wymagane są wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty stanowią co najmniej 75 proc. powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania.

Więcej na ten temat w Legal Alercie >>

 

Dobrą wiadomością jest regulacja prawa wodnego, zgodnie z którą opłata melioracyjna wynosi tylko 20 proc. całkowitych kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych. Pobiera się ją w 15 równych ratach rocznych w terminie do dnia 30 października każdego roku, przy czym opłata melioracyjna mniejsza od 1000 zł jest pobierana w 3 równych ratach rocznych. Warto także zaznaczyć, że pierwszą ratę opłaty melioracyjnej pobiera się po upływie 2 lat od dnia przekazania urządzeń melioracji wodnych do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk - po upływie roku.

Omawiana opłata dzielona jest proporcjonalnie między właścicieli gruntów – ustalenia ostatecznych kwot dokonuje w decyzji właściwy organ Wód Polskich proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Czytaj też: II GSK 1519/15, Współfinansowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych a remont urządzeń melioracji wodnych. - Wyrok NSA >>>

Zgoda wodnoprawna

Prawo wodne mówi również, że przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych. Zasadą jest, że wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Oznacza to, że wymóg ten dotyczy także urządzeń melioracji wodnych. Od tej zasady są wyjątki, Zawiera je art. 394 i 395 prawa wodnego. Przykładowo zgłoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 mkw. oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu lub przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m.

Formalności budowlane

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 14 prawa budowlanego budowa obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru ich wykonania.

Ewidencja melioracji wodnych

W celu zapewnienia dostępu do informacji o urządzeniach melioracji wodnych Wody Polskie prowadzą ewidencję melioracji, która zawiera dane dotyczące urządzeń melioracji wodnych, w szczególności ich rodzaj, liczbę, lokalizację i parametry techniczne oraz dane dotyczące zmeliorowanych gruntów.

Obowiązkiem właściciela urządzenia melioracji wodnych, które nie zostało wykonane na koszt Skarbu Państwa, jest zgłoszenie go do Wód Polskich, w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania, w celu wpisania go do ewidencji melioracji wodnych.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę właściciela urządzenia melioracji wodnych, sposób korzystania z wód, rodzaj urządzenia melioracji wodnych, jego parametry i stan techniczny, obszar zmeliorowany oraz lokalizację urządzenia, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego, numer lub numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne.