Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucjyjnego z 3 października 2017 r (sygn. akt SK 31/15). dotyczyło jednego z wyjątków przewidzianych w kpc, umożliwiającego prowadzenie egzekucji przeciwko podmiotowi, który nie został wymieniony w treści samego tytułu egzekucyjnego.

Poprawka uchwalona przez Sejm 8 listopada br. przewiduje, że w art. 778 (1) kpc ma zostać dodane zdanie drugie, które wyłączy możliwość stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych.

Czytaj: SN: nieudane wyłączenie wspólnika ze spółki

Jak twierdzi legislator Senatu Katarzyna Konieczko w konsekwencji zostanie im przywrócone prawo dostępu do sądu oraz prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej. Zarazem na gruncie kpc utrzymany zostanie swoisty przywilej wierzycieli spółek osobowych, jaki ustala art.778 (1) kpc w aktualnym brzmieniu.

Jak zauważył TK – wpływa to na atrakcyjność tego typu spółek.