W 2018 r. o uzyskanie uprawnień budowlanych  w specjalności architektonicznej ubiegało się 934 osoby - uprawnienie uzyskało  812 osób, a  w pozostałych specjalnościach 7 659 osób - uprawnienia uzyskało  5 758 osób. Bez szybkiej interwencji ustawodawcy w tym roku mogłoby się okazać, że zdobycie uprawnień jest niemożliwe. A to za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 


Konsekwencje wyroku Trybunału

Zgodnie z art. 16 pkt. 3 prawa budowlanego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw budownictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15) uznał to za niezgodne z Konstytucją RP. Zdaniem TK to w ustawie, a nie w rozporządzeniu powinien zostać wskazany zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, tam też muszą być określone wszelkie jego ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał ustawodawcy 12 miesięcy. Zakwestionowane m.in.: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z  11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie utraci moc 12 lutego 2019 r. To oznacza, że nowe przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie do 13 lutego 2019 r. W przypadku niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w przewidzianym terminie niemożliwe będzie nadawanie nowych uprawnień budowlanych. Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przy okazji wykonania wyroku TK przygotował: projekt ustawy o architektach, projekt ustawy o inżynierach budownictwa oraz przepisy je wprowadzające. W trakcie konsultacji zgłoszono do nich jednak bardzo dużo uwag.  Inżynierowie obawiają się wręcz, że w efekcie uchwalenia nowych przepisów, stracą uprawnienia do kierowania budową. Z drugiej strony architekci zapewniają, że nie uzurpują sobie prawa do bycia głównym szefem na budowie. Resort zapewnia zaś, że trwają prace nad projektami, ale nie skończą się przed 12 lutego.

Czytaj również: Architekci i inżynierowie poczekają dłużej na nowe ustawy  >>

 


 

Senatorowie naprawiają przepisy

Dlatego to senatorowie przygotowali projekt wykonujący wyrok TK (druk nr 1060s uwzględniający wniesione poprawki).  W praktyce projekt przenosi przepisy ze wspomnianego rozporządzenia do prawa budowlanego. To oznacza, że pozostaje pionowy podział uprawnień na specjalności (zależne głównie do kierunku wykształcenia.. Tyle, że ustawa określi też podział uprawnień  w ramach poszczególnych specjalności na dwa zakresy: bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie . Będą one zależały  od „rozmiaru” budowli. Np. w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie uprawniają do działalności w odniesieniu do obiektu o kubaturze do 1000 m3. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do działalności w zakresie dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz wewnętrznej (w rozumieniu przepisów o drogach publicznych). Projekt precyzuje, że osoby, które przed dniem jego wejścia w życie  uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.  Na trwającym posiedzeniu Senatu ma zostać podjęta uchwała o skierowana projektu do Sejmu. Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania.