Na budowach szykują się duże zmiany. Wszystko za sprawą projektów ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisów je wprowadzających. Zdaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ich nieprecyzyjne zapisy spowodują, że kierownikiem budowy będzie mógł być tylko architekt. To oznacza, że blisko 116 tys. inżynierów straci takie uprawnienie na rzecz ok. 13 tys. architektów. Ponadto kierownik budowy będzie wyznaczał kierowników robót budowlanych. Obecnie robi to inwestor. Gdy buduje dom jednorodzinny zwykle wystarcza mu jeden, główny szef budowy. Po zmianach może się okazać, że będą potrzebni kolejni.  Eksperci ostrzegają, że to może zwiększyć koszty. W 2017 r. oddano do użytkowania 166 595 budynków, w tym 85 220 jednorodzinnych i 4 921 wielorodzinnych.

Inżynierzy tylko od robót budowlanych

- W całym projekcie ustawy o inżynierach mowa jest tylko i wyłącznie o upoważnieniu inżyniera do kierowania robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień – mówi Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. - Brakuje przepisów, które tak jak w przypadku architektów, wprost gwarantowałyby prawo do pełnienia funkcji kierownika budowy – dodaje.

 Zgodnie bowiem z art. 9 projektu ustawy o inżynierach uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi. Przepis milczy o kierowaniu budową. Podobnie jest ze wszystkim pozostałymi specjalnościami w zawodzie inżyniera, co wynika z art. 10-18 projektu ustawy o inżynierach. Wątpliwości potęguje zmieniany art. 22 Prawa budowlanego. W ust. 3 wyłącznie architekt jest wyraźne wskazany jako osoba wykonująca funkcję kierownika budowy. Jednocześnie ust. 2, obejmujący także inżynierów, mówi wyłącznie o kierowaniu robotami budowlanymi - tłumaczy Andrzej Falkowski.

Tymczasem zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. - Kierownik robót budowlanych to nie to samo, co kierownik budowy – zaznacza Falkowski. - Kierownik budowy kieruje całą inwestycją, a kierownik robót odpowiada tylko za prace w zakresie posiadanych uprawnień, np. za instalacje sanitarną, elektryczną.

Z kolei projektowany art. 8 ustawy o architektach mówi wprost, że architekt może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na kierowaniu budową lub robotami budowlanymi z wyłączeniem robót budowlanych zastrzeżonych dla osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.

Inżynier będzie mógł być kierownikiem budowy

Zagrożenia nie widzi Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). Jego zdaniem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowią podstawę do kierowania całością budowy. - Art. 7 projektowanej ustawy o inżynierach mówi, że inżynier budownictwa, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, jest uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Zgodnie zaś ze zmienianym brzmieniem art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego za taką uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno – organizacyjnych, obejmującą również kierowanie budową. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w myśl projektowanego art. 12 ust. 2 będą mogły wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją oraz posiadające tytuł zawodowy architekta lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Zatem nowe przepisy obejmą też inżynierów - uważa Dziąg.
 
W toku prac nad projektami Izba Architektów RP podkreślała zaś, że należałoby utrzymać obecnie funkcjonujący model uprawnień do kierowania budową, z prawem dla architekta do pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Wojciech Gwizdak, sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP wskazywał, że architekci jako koordynatorzy i prowadzący wielobranżowe opracowania projektowe, również na etapie realizacji inwestycji, są odpowiednio przygotowani do prowadzenia takiej koordynacji na budowie.

 Niewątpliwie w tej kwestii jest spór pomiędzy architektami a inżynierami. Ci drudzy chcą, aby w ich ustawie wyraźni zapisano, że mogą kierować budową. Marek Poddany nie ma wątpliwości, że powinni mieć taką możliwość, o ile zakres ich odpowiedzialności nie wykracza poza kompetencje. - Problem nie tkwi w nazewnictwie (inżynier-architekt), lecz właśnie kompetencjach i nadawaniu uprawnień przez izbę oraz szkoleń. Znam wielu inżynierów budowy, których kompetencje są wyższe niż niejednego kierownika budowy - podkreśla Poddany.

Wzrosną koszty zatrudnienia

Jeszcze inaczej na sprawę patrzy Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. – Branża boryka się z wieloma problemami, m.in.: brakiem rąk do pracy, zatorami płatniczymi, wzrostem cen, a taka nieprecyzyjna zmiana przepisów to dodatkowy kłopot – podkreśla. I wskazuje, że może wpłynąć na zwiększenie kosztów inwestycji. Gdyby okazało się, że obawy PIIB są uzasadnione, to liczba uprawnionych do kierowania budową zmniejszy się drastycznie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa liczy ok. 116 tys. członków.  Obecnie teoretycznie wszyscy mają możliwość kierowania budową. Z tego ok. 50 tys. ma  specjalność konstrukcyjno-budowlaną, która powinna uprawniać do takiej funkcji. Architektów jest ok. 13 tys. – Okaże się, że nie tylko brakuje nam i zwykłych pracowników, i kadry menedżerskiej – zauważa Ryszard Kowalski. W efekcie mogą też wzrosnąć wynagrodzenia. Według danych portalu wynagrodzeni.pl miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 7 tys. zł  brutto. Co drugi kierownik budowy otrzymuje  od 5 295 zł do 9 213 zł.  25 proc. z blisko 2,5 tys. ankietowanych  zarabia zaś powyżej 9 213 zł.  Na wysokość wynagrodzenia wpływa wielkość firmy, wykształcenie,  staż pracy i region zatrudnienia.
Andrzej Falkowski uważa, że w najtrudniejszej sytuacji będą osoby stawiające domy jednorodzinne. – Okaże się bowiem, że będą musieli zatrudnić dodatkowo architekta do pokierowania swoją budową. Ponadto rodzi się pytanie czy na rynku istnieje taka liczba architektów, która fizycznie będzie w stanie zapewnić kierownictwo budowy lub choćby robót w zakresie architektury. A nawet jeśli, to czy ze względu na skalę budownictwa tego rodzaju i kierowanie siłą rzeczy kilkoma budowami na raz, nie odbędzie się to kosztem bezpieczeństwa na budowach – pyta Falkowski. I dodaje, że to nie koniec problemów.

Kierownik budowy powoła kierownika robót

Obecnie zgodnie art.  42 ust. 4 Prawa budowlanego przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Ten przepis zostanie jednak wykreślony. Za to zgodnie z nowym brzmieniem  art. 22 to kierownik budowy ma zapewnić  ustanowienie kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, o ile on takich nie ma. - Kierownik budowy m.in. prowadzi dziennik budowy, który przekazywany jest przez inwestora do organu nadzoru budowlanego. Gdy nie będzie miał uprawnień do kierowania pełnym zakresem robót, osobiście będzie zmuszony (ew. będzie naciskał inwestora) na zatrudnienie dodatkowych kierowników robót. Inaczej narazi się na utratę uprawnień lub nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez inwestora – wskazuje Andrzej Falkowski.

Marek Poddany zwraca uwagę, że wszystko zależy od skali inwestycji. - Zwykle kierownik dużej inwestycji ma odpowiedzialność większą niż malej. Dlatego, kiedy znaczny zakres robót lub stopień skomplikowania wymaga powołania kierownika robót, powinien to robić inwestor na wniosek kierownika budowy - uważa Marek Poddany, wiceprezes PZFD.

Obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju analizuje opinie o projekcie. Zainteresowane strony miały niecałe trzy tygodnie na ich przesłanie. Projekty bowiem wykonują też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. 39/15). Zdaniem TK to w ustawie, a nie w rozporządzeniu powinien zostać wskazany zakres czynności w ramach uprawnień budowlanych, tam też muszą być określone wszelkie jego ograniczenia. Na ich uchwalenie TK dał ustawodawcy 12 miesięcy. Zakwestionowane m.in.: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z  11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie utraci moc 12 lutego 2019 r. Dlatego resort się spieszy. Nie zmienia jednak tylko zakwestionowanych przepisów, ale uchwala dwie nowe, duże ustawy i przepisy je wprowadzające.

 

Czytaj w SIP LEX:
Jakie obowiązki ma kierownik budowy >>
Czy inwestor może powołać zastępcę kierownika budowy?
Czy kierownik budowy, jako podwykonawca, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników?
Czy można nałożyć na kierownika budowy i na inwestora grzywną w formie mandatu karnego?
Czy można ustanowić jednego kierownika budowy dla wszystkich części zamówienia na roboty budowlane?