– Polacy chętnie inwestują w nieruchomości, a ustawa o REIT ma ich zachęcić do inwestowania w bezpieczne instrumenty finansowe – mówiła Anna Kornecka wiceminister rozwoju otwierając pierwsze posiedzenie zespołu, który ma za zadanie opracować regulacje prawne w tym zakresie.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia przedstawione zostały założenia do rozstrzygnięcia w ramach prac nad projektem ustawy o firmach inwestujących w nieruchomości. Członkowie zespołu przyjęli także harmonogram dalszych działań. Dyskutowano m. in. nad tym kto i w jakiego rodzaju nieruchomości będzie mógł inwestować w formule REIT. Omówiono także kwestię formy prawnej i umiejscowienia nowych podmiotów w systemie instytucji finansowych oraz sprawowania nad nimi nadzoru.

- Jako resort odpowiadający za mieszkalnictwo, rozwój i przedsiębiorczość, przygotowanie regulacji dotyczących firm inwestujących w nieruchomości postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat korzyści i szans, jakie są związane z tą formą działalności – powiedziała Anna Kornecka.

Co to są REITy?

REITy (ang. Real Estate Investment Trust) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, pozwalających na  ulokowanie środków w nieruchomościach przeznaczonych na wynajem. Formuła funduszy wspólnego inwestowania pozwala na wejście na rynek nieruchomości także mniejszym inwestorom, którzy następnie zyskują proporcjonalny do swojego wkładu udział w zyskach. REITy mogą więc stanowić atrakcyjną alternatywę np. dla lokat bankowych.

Krajowe REIT oznaczają zupełnie nowe możliwości dla rynku nieruchomości, inwestorów i całej gospodarki. Podmioty takie mogą stymulować rozwój tego rynku, przyczyniając się do jeszcze większej profesjonalizacji usług oraz finansowania nowych projektów, na znacząco większym, niż to ma dotychczas miejsce, zaangażowaniu kapitału krajowego.

Duża rola inwestorów zagranicznych w finansowaniu inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych jest na pewno jedną z cech charakterystycznych rynków nieruchomości komercyjnych w większości państw w Europie.

 - W Polsce źródłem finansowania nieruchomości komercyjnych jest nadal, przede wszystkim, kapitał zagraniczny. Działalność krajowych REIT może stopniowo zmienić te dysproporcje. Fundusze firm inwestujących w nieruchomości byłyby w tym kontekście ważnym elementem budowy kapitału krajowego – podkreśla wiceminister Anna Kornecka.

O zespole

Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów odpowiedzialnym m. in. za opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. W jego skład wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz przedstawiciele ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, gospodarki i instytucji finansowych. Dodatkowo w jego składzie znajdują się reprezentanci Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto w pracach Zespołu biorą udział również przedstawiciele innych organów administracji rządowej, instytucji oraz organizacji, a także specjaliści i eksperci, których wiedza i doświadczenie będą wykorzystane w realizacji zadań zespołu.