Sprawa, którą zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od nieuregulowanej w terminie zaliczki oraz kosztów egzekucyjnych.

Czytaj także: Brak dostępu do dokumentacji spółki nie zwalnia byłego członka zarządu od odpowiedzialności >>>

Członek zarządu znalazł mienie spółki

Naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności byłego członka zarządu Adama Arno (dane zmienione). Po kilku miesiącach wniósł on o wznowienie postępowania, ponieważ znalazł wierzytelność, z której możliwa byłaby egzekucja zaległości podatkowych spółki. Chodziło o zapłatę ceny z umowy sprzedaży nieruchomości w kwocie 25 tys. zł wraz z odsetkami. Termin jej płatności upłynął w grudniu 2006 r. Naczelnik jednak odmówił uchylenia swojej decyzji. Adam Arno wniósł odwołanie do dyrektora izby skarbowej. Organ ten utrzymał w mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który uznał, że skarga jest bezzasadna, ponieważ wskazana przez byłego członka zarządu wierzytelność była już przedawniona, więc nie była mieniem, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki. Adam Arno nie poddał się i wniósł skargę kasacyjną. 

Zobacz procedurę w LEX: Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego >

 


Wskazana okoliczność nie była istotna

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że na podstawie art. 240 §1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa (uop), wznowienie postępowania wymaga ujawnienia po wydaniu decyzji ostatecznej nowych, istotnych okoliczności faktycznych i nowych dowodów. Co ważne musiały one istnieć już wcześniej, czyli w chwili wydawania decyzji ostatecznej, lecz dla organu są one nowymi tylko dlatego, że nie były mu wcześniej znane. NSA podkreślił, że przez nową okoliczność istotną dla sprawy należy rozumieć taką, która mogła mieć wpływ na odmienne rozstrzygnięcie sprawy. Oznacza to, że w sprawie zapadłaby inna co do swojej istotny decyzja niż dotychczasowe rozstrzygnięcie. Natomiast wskazanie mienia w postaci przedawnionej wierzytelności zostało słusznie uznane za okoliczność, która nie korzysta z przymiotu istotności.

Czytaj w LEX: Wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów jako przesłanka wznowienia postępowania >

Przedawniona wierzytelność nie zwalnia członka zarządu

NSA podkreślił, że w przesłankach odpowiedzialności osób trzecich chodzi o takie mienie, które umożliwia zaspokojenie zaległości podatkowych, na co wskazuje treść art. 116 §1 pkt 2 uop. Przepis ten stanowi, że członek zarządu spółki może uwolnić się od odpowiedzialności za długi, jeżeli wskaże mienie, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Oznacza to, że ustawodawca miał na myśli możliwość przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Dlatego wskazanie przedawnionej wierzytelności nie spełnia tego warunku. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że rolą organu podatkowego nie jest zwracanie się do dłużnika o uznanie wierzytelności. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi kasacyjnej, więc ją oddalił.

Wyrok NSA z 10 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1988/17

Zobacz procedurę w LEX: Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania innych osób prawnych >