W piątek prezydent Andrzej Duda nowelizację  z 16 października 2019 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Powinni jej się przyjrzeć wspólnicy, członkowie zarządów, ale także kadra kierownicza instytucji obowiązanych, tj. banków, instytucji pożyczkowych, towarzystw ubezpieczeniowych, niektórzy przedsiębiorcy, np. pośrednicy nieruchomości, wirtualne kantory wymiany walut. Teraz nowela czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia, czyli jeszcze w tym roku.

Czytaj również: Walka z praniem brudnych pieniędzy na nowych zasadach >>

 


Nowe osoby do karania

Nowelizacja przede wszystkim zmienia art. 154 ustawy , który precyzuje, kogo może ukarać Generalny Inspektor Informacji Finansowej za naruszenie nałożonych nią obowiązków. Obecnie ukarani mogli być tylko członkowie zarządu wyznaczeni do wdrażania ustawy. Gdy nowela wejdzie w życie,  kary do wysokości 1 miliona złotych będą mogły zostać nałożone na kadrę kierowniczą wyższego szczebla (art. 6 ustawy) oraz pracownika zajmującego kierownicze stanowisko (art. 8  ustawy)  odpowiedzialnych za wykonywanie za przestrzeganie ustawy.

- Nowelizacja ustawy wprowadza nieznaną wcześniej możliwość nakładania sankcji finansowych na dyrektorów lub menadżerów instytucji obowiązanych - podkreśla Wojciech Kapica, współkierujący departamentem prawa rynków finansowych kancelarii SMM Legal. To jeden z nielicznych, jeśli nie pierwszy, przypadek gdy nie tylko członkowie zarządów ale również zwykli pracownicy spółek mogą być ukarani finansowo za nieprzestrzeganie ustawy. To istotny wyłom od dotychczasowej koncepcji gdzie tylko zarząd lub jego członkowie byli odpowiedzialni za prowadzenie spółek. Już w tym momencie widzimy znaczący wzrost zainteresowania takich osób polisami  od odpowiedzialności cywilnej (D&O), które mogłyby ich chronić od sankcji.

 


Zmiany dla pośredników nieruchomości

Ponadto zgodnie z nowelizacją wspólnicy większościowi agencji nieruchomości – ich beneficjenci rzeczywiści -  nie będą mogli być karani. Na wniosek GIIF będą musieli przedstawić stosowane zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Gdy tego nie zrobi, może dostać do 10 tys. zł kary. 

Przedsiębiorcy w zarządach spółek

Do zmian przygotować się muszą przedsiębiorcy, którzy świadczą  usługi w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 16, czyli pomagają w tworzeniu osoby prawnej, zapewniają jej siedzibę, ale przede wszystkim pełnią funkcję członka zarządu. Muszą spełnić kryteria kompetencji i reputacji (art. 129 ustawy). Nowelizacja precyzuje, że obowiązek jest uznany za spełniony przez wykonywanie przez co najmniej rok czynności związanych ze świadczeniem takich usług albo przez ukończeniu szkolenia czy kursu albo W opinii Sądu Najwyższego roczny staż pozwoli na spełnienie obowiązku pod warunkiem,  że wykonywane czynności były związane z przedmiotem działalności gospodarczej, w tym zarządzanie nią,  sporządzanie dokumentacji. Czynności pomocnicze nie związane z prowadzoną działalnością nie pozwolą wykazać spełnienia nowego warunku przed GIFF.