Politykę zakupową państwa opracowuje się raz na 4 lata. Obecnie zamówienia publiczne postrzegane są przede wszystkim w kategoriach ściśle sformalizowanych procedur, co powoduje obniżenie atrakcyjności rynku tych zamówień dla przedsiębiorców. Tymczasem zdaniem rządu  zamawiający powinni dążyć do udzielania zamówień w sposób najbardziej efektywny, tj. pozwalający na uzyskanie najlepszych efektów z danego zamówienia. Jednocześnie, pod uwagę powinien być brany nie tylko interes zamawiającego, ale również interes regionalnych lub lokalnych społeczności czy też względy środowiskowe. Podejście do zamówień publicznych oparte o zasadę efektywności jest także korzystne dla przedsiębiorców, gdyż prowadzi do odejścia od prymatu kryterium ceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Najważniejsze założenia

Rada Ministrów przyjęła trzy priorytety polityki zakupowej państwa:

 •  Profesjonalizacja – poprawa zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach. Dzięki temu, uzyskane zostanie m.in. lepsze przygotowanie procesów zakupowych, większa efektywność zamówień publicznych, realne oszczędności dla finansów publicznych oraz większa otwartość zamawiających na zamówienia o charakterze innowacyjnym i zrównoważonym. W ramach działania realizowane będą m.in.: - program budowania potencjału i kompetencji praktyków zamówień publicznych (platforma internetowa, szkolenia, zbiory dobrych praktyk)
 • Rozwój potencjału małych i średnich przedsiębiorstw – wsparcie rozwoju potencjału tego typu firm nastąpi poprzez dalsze otwieranie rynku zamówień publicznych na potrzeby i możliwości MŚP. W konsekwencji, doprowadzi to do zwiększenia liczby przedsiębiorców ubiegających się i pozyskujących zamówienia. W ramach działań realizowane będzie:
  • standaryzacja dokumentów zamówienia.
  • wprowadzenie mechanizmu certyfikacji;
  • wsparcie merytoryczne MŚP
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wzrost zamówień innowacyjnych i zrównoważonych – zamówienia publiczne będą stanowiły ważny instrument realizacji celów państwa w obszarze środowiskowym, społecznym oraz gospodarczym. Polityka zakupowa państwa przewiduje wzrost udziału zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych w ogólnej liczbie udzielanych zamówień publicznych.
 • W: dokumencie wskazane zostały również instrumenty oraz narzędzia, które zamawiającym z sektora administracji rządowej mogą służyć do osiągnięcia postawionych celów (np. organizacja u zamawiającego,  zakupy wspólne oraz centralne, umowy ramowe, rachunek kosztów cyklu życia, zamówienia przedkomercyjne). Ponadto, Polityka zakupowa państwa wskazuje zalecenia dotyczące tworzenia przez zamawiających strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii zakupowych.
  • powiązanie celów polityki zakupowej państwa w zakresie zrównoważonych oraz innowacyjnych zamówień z wydawaniem środków pochodzących z państwowych funduszy celowych oraz  pozostających w dyspozycji ministra lub innego organu administracji rządowej.
  • zalecenia dotyczące alokacji budżetu zamawiających;
  • program budowania potencjału zamawiających dla szerszego realizowania zamówień zrównoważonych i innowacyjnych (główne założenie polega na rozwoju kompetencji praktyków zamówień);