W Polsce trwa stan zagrożenia epidemicznego, przez co wiele firm z dnia na dzień musi zamknąć lub ograniczyć swoją działalność. Przedsiębiorcy, kontrahenci, ich pracownicy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.  Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie jego ogłoszenia dotknęło m.in. branże: turystyczną, eventową, gastronomiczną, rozrywkową, handlową. To dla nich i ich pracowników ZBP przygotował szybkie procedury umożliwiające odroczenie spłat kredytów.

Czytaj również: Czekając na kryzys, lepiej spłacać kredyty lub odroczenie spłat ustalić z bankiem >>

 

Bestseller
Bestseller

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  

Szybka ścieżka rozpatrywania wniosków o "wakacje kredytowe"

- Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców.  ZBP zapewnia, że banki będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID - 19. Banki nie będą też pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

Banki umożliwią też składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Forma zdalna będzie dopuszczona nawet, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może występować do pracowników z wnioskiem o informację, czy w okresie ostatnich 14 dni przebywali w regionie podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego i/lub czy mieli kontakt z osobą zakażoną? >

Pomoc dla firm

Ponadto banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19. Jeśli w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do sześciu miesięcy. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >

Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów. Ponadto ZBP zapewnia, że banki wyrażają gotowość do ułatwienia przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią . W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

 

Bestseller
Bestseller

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  

Długoterminowe działania poznamy później

Nad kolejnymi działaniami - długoterminowymi  - trwają jeszcze prace. - Prawny system bankowy jest regulowany  i nadzorowany, sami możemy przygotować tylko pewne rekomendacje – tłumaczy Krzysztof Pietraszkiewicz. Na przykład przedłużenie wakacji kredytowych ponad 3 miesiące wymaga zmian w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego. Potrzebne może być też złagodzenie innych wymogów, np. w zasadach tworzenia rezerw. Adam Glapiński, szef Narodowego Banku Polskiego, zarekomendował Radzie Polityki Pieniężnej, obniżenie stóp procentowych. Jacek Jastrzębowski, szef KNF, zwraca uwagę, że sektor bankowy jest stabilny, rentowny i zaawansowany technologicznie. - Jest takim sektorem gospodarki, którym możemy się chwalić na całym świecie. I pod każdym względem jest przygotowany do tego, aby szybko i bezpiecznie przygotować pakiet rozwiązań. To jest też moment, by uwzględnić tak modną ostatnią społeczną odpowiedzialność biznesu i w decyzje biznesowe wpleść elementy solidarnościowe – mówi przewodniczący KNF. Jednocześnie zapewnia, że w razie potrzeby ma możliwość dostosowywania parametrów prowadzonej przez siebie polityki nadzorczej. 

Zobacz w LEX: Koronawirus - uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika - szkolenie online >

Problem dostrzegła już Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), który przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych na rok 2021 – de facto pandemia stała się takim realnym testem. Radzi też organom nadzorczym, by w stosownych przypadkach korzystały z elastyczności obecnych rozwiązań. Jako przykład podaje Europejski Bank Centralny, który zezwolił bankom na pokrycie wymogów filaru 2 - czyli, ryzyk, które nie zostały uwzględnione lub zostały niedoszacowane w minimalnym wymogu kapitałowym - instrumentami innymi niż kapitał podstawowy. Uzasadnia, że regulacja ostrożnościowa ma charakter antycykliczny, a banki teraz mogą zapewnić niezbędne wsparcie sektorom gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.