Obecny przepis rozporządzenia definiujący zarejestrowanego użytkownika nie spełnia wymagań, określonego w dyrektywie 2017/1132. Znowelizowana dyrektywa obok  regulacji dotyczącej transgranicznego przekształcenia i podziału spółek kapitałowych wprowadza wiele zmian w zakresie transgranicznych połączeń. Ewolucja unijnej regulacji w tym zakresie prowadzi do wniosku, że prawodawca unijny dąży do wzmocnienia ochrony wierzycieli oraz wspólników mniejszościowych.

A nowe rozwiązania w polskiej ustawie, która właśnie weszła w życie, dają przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników.

Czytaj więcej: Kradzież spółki - nowe przepisy
Czytaj też: Elektroniczna forma pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników >>>

Przez zarejestrowanego użytkownika zgodnie z  rozporządzeniem rozumie się osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem. 

Zdaniem autorów projektu, takie brzmienie przepisu nie pozwala na wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w innym państwie członkowskim i uznanego na potrzeby transgranicznego uwierzytelnienia.

 

 

Potwierdzenie tożsamości

W obowiązującym stanie prawnym konto musi być autoryzowane poprzez podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Oznacza to, że praktyce nie jest możliwe potwierdzenie tożsamości w sposób, o którym mowa w art. 13b ust. 1 dyrektywy 2017/1132.

Wobec tego w projekcie wprowadza się nowe rozwiązania pozwalające na identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej uznanego na potrzeby transgranicznego uwierzytelnienia zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014.

Czytaj też: Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej w grupach spółek >>>

Składanie wniosków, będzie mogło być dokonane jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym przez uwierzytelnionego użytkownika uprawnionego. Osoba fizyczna będzie mogła zostać uwierzytelniona przez użycie środka identyfikacji elektronicznej.

Z tego powodu z projekcie wprowadza się pojęcia m.in. „uprawnionego użytkownika”, „konta”, „uwierzytelnienia”, celem zunifikowania pojęć używanych w rozporządzeniu z pojęciami zawartymi w innych aktach wykonawczych dotyczących postępowania z wykorzystaniem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Automatyczne udzielanie informacji

Projektowane zmiany wynikają również z konieczności dostosowania obecnych regulacji do funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, które pozwalają na zautomatyzowanie czynności związanych z udzielaniem informacji.

Wnioski do Centralnej Informacji KRS udostępnione zostaną w systemie teleinformatycznym. Dla podmiotów o rozszerzonych uprawnieniach (np. ZUS, KAS) dodatkowo utworzony zostanie nowy formularz wniosku o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do KRS. Wnioski składane przez podmioty o rozszerzonych uprawnieniach, a także wnioski, dla których zawnioskowano o zwolnienie od opłaty będą wymagały podpisu elektronicznego wnioskodawcy. Jeżeli zlecenie będzie zawierało wnioski wymagające opłaty, uruchomiony zostanie proces opłacenia zlecenia. Wskazane zmiany zostały uregulowane w projektowanym § 4 rozporządzenia.
Do pracowników Centralnej Informacji KRS trafiały będą wnioski wymagające weryfikacji uprawnień do pozyskania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego np. udzielenia informacji co do statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do rejestru.   A także - wnioski o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności.

Pozostałe wnioski zostaną automatycznie przetworzone przez system teleinformatyczny i zostanie wygenerowana automatycznie odpowiedź opatrzona pieczęcią elektroniczną. Te zmiany zostały uregulowane w projektowanym § 5 rozporządzenia. Odpowiedzi na wnioski przesyłane będą użytkownikowi uprawnionemu na konto w systemie teleinformatycznym, z którego złożono wniosek.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie 16 marca 2023 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem modernizacji systemu teleinformatycznego.

Projektowana regulacja ma wywrzeć pozytywny wpływ na działalność mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.