Nowelizacja z 30 sierpnia 2019 r. Kodeksu spółek handlowych dotycząca dematerializacji akcji wprowadziła też wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku nowym par. 5 w art. 5 Ksh spółki w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami zamieszczają na stronie www wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Ponadto adres strony internetowej trzeba zgłosić do krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady, zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

 


O czym spółki muszą informować akcjonariuszy

Zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki określa art. 206 § 1 Ksh. Zgodnie z nim informacje powinny zawierać informacje o firmie, siedzibie i adresie spółki, numerze KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto muszą się tam znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek. - Oznacza to, że spółki na swoich stronach www powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów - uważa Michał Pypka, prawnik z z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. 

Konsekwencje braku aktualnej strony

Michał Pypka wskazuje, że niezamieszczenie na stronie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu lub jej zamieszczenie niezgodnie z wymogami formalnymi może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał. - W takiej sytuacji akcjonariusz, który był nieobecny na walnym zgromadzeniu, uzyska podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały (por. art. 422 § 2 pkt 4 k.s.h.) - tłumaczy prawnik. I dodaje, że nieopublikowanie wszystkich niezbędnych informacji lub ogłoszenia o zwołaniu WZ później niż trzy tygodnie przed jego terminem, też może uzasadniać zaskarżenie uchwał.  Warto podkreślić, że za brak aktualnych informacji członkowie zarządu uprawnieni do reprezentacji mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 5 tys. zł na podstawie art. 595 Ksh.

Czy zarząd odpowiada zawsze

Michał Pypka zwraca też uwagę na pewną nieścisłość. - Co do zasady organem odpowiedzialnym za prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej jest zarząd, to w jego gestii jest podejmowanie decyzji dotyczących zamieszczanych informacji. Niejasne jest jednak, czy jeśli zgromadzenie zostanie zwołane przez inny organ spółki akcyjnej, to zarząd jest w dalszym ciągu zobligowany do zamieszczenia informacji na stronie internetowej, czy też wówczas obowiązek ten ciąży na organie zwołującym walne zgromadzenie. W takich sytuacjach problematyczne może być bowiem uczynienie zadość obowiązkowi informacyjnemu - zauważa Michał Pypka.