NBP opublikował Raport o stabilności systemu finansowego. Rolą raportu jest, poza identyfikacją i oceną ryzyka w systemie finansowym, proponowanie działań mających na celu ograniczanie ryzyka systemowego.

Czytaj też: Zastój w sprawach frankowych, ale kredytobiorcy i tak wygrywają większość spraw>>
 

Zdaniem NBP, niepewność dotycząca kosztów związanych z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych jest wysoka, a realizacja niektórych scenariuszy może zagrażając stabilności systemu finansowego. Istotny wpływ na skalę kosztów związanych z tym ryzykiem będzie miało orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. - Banki powinny utrzymać ostrożną politykę kapitałową do czasu pełnego rozpoznania skutków pandemii oraz efektów rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dotyczącego kredytów w walutach obcych – rekomenduje NBP.

Wskazane są ugody

W ocenie NBP banki i kredytobiorcy powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Zawieranie takich ugód powinno następować na warunkach ustalonych pomiędzy kredytobiorcą i bankiem.

- Z punktu widzenia banków prowadziłoby to do ograniczenia ryzyka i kosztów związanych z długotrwałymi procesami sądowymi i wpisywało się w rolę banków jako instytucji zaufania publicznego. Takie rozwiązanie mogłoby być również korzystne dla kredytobiorców, dla których spory sądowe też wiążą się z dużą niepewnością co do kształtu ostatecznych rozstrzygnięć i ich skutków finansowych oraz kosztami i przewlekłością postępowań w warunkach dużego obciążenia systemu sądowniczego – podkreśla NBP.

 

Zalecany przegląd umów

- W związku z zaprzestaniem opracowywania, z końcem 2021 r., większości wskaźników referencyjnych LIBOR, krajowe instytucje finansowe, a w szczególności banki, powinny niezwłocznie dokonać przeglądu umów, w których stosowane są te wskaźniki referencyjne - pisze NBP.

NBP uważa, że uwzględniając ostateczną decyzję KE w sprawie wskazania zamiennika dla wskaźnika LIBOR CHF, podmioty te powinny podjąć niezbędne działania zapewniające ciągłość funkcjonowania umów, które nie zawierają klauzul awaryjnych opisujących procedury postępowania w sytuacji likwidacji stosowanego w nich wskaźnika referencyjnego. Ponadto powinny dostosować systemy informatyczne do nowej formuły naliczania odsetek oraz w odniesieniu do umów zawartych z klientami detalicznymi terminowo i w przejrzysty sposób informować ich o zmianach w metodzie naliczania odsetek.

 

Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski

Sprawdź  
POLECAMY