Urząd Regulacji Energetyki opublikował właśnie poradnik dla koncesjonariuszy w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych (MPC). Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych. Zgodnie z art. 3 pkt 57 pe magazynowaniem jest świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych w instalacji, na którą składają się zbiorniki magazynowe oraz instalacje przeładunkowe, wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe. (art. 3 pkt 10f ustawy). Przeładunek to zaś  świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania cystern drogowych, kolejowych, kontenerowych lub statków z wykorzystaniem instalacji przeładunku  (art. 3 pkt 10g ustawy).

Czytaj również: Spółka straciła koncesję, bo nie wnosiła opłat >>

 


Warunki do spełnienia

Aby otrzymać koncesję, trzeba spełniać szereg warunków, w tym wykazać dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi, posiadanie możliwości technicznych, zatrudnienia wykwalifikowanych osób, nie zalegać z podatkami.  Ze strony URE można pobrac wzór wykazu pracowników. Z kolei wniosek o przedłużenie ważności koncesji zgodnie z art. 39 pe trzeba złożyć nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Po jego upływie należy złożyć wniosek o ponowne udzielenie koncesji. Jeżeli wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Przedsiębiorca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni. Wniosek nieuzupełniony pozostawia się bez rozpoznania.

Ile kosztuje postępowanie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania koncesji (promesy koncesji) powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji (promesy koncesji). Stawki opłaty wynoszą:

  • 98 zł a przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę koncesji), 
  • 44 zł za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (promesy koncesji),
  • 616 zł za wydanie zezwolenia (koncesji)ł, 
  • 308 zł - za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Promesa na pół roku

 Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, każdy kto ubiega się o koncesję, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji. Jest to swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji. Ustalony w promesie okres jej ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy (art. 43 ust. 3). W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ). Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności w niej określonej. Może być jednak dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji, ponieważ na etapie wnioskowania o promesę koncesji przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty. Jakie można przeczytać w poradniku. Tutaj można go pobrać.