Kodeks cywilny już od sześciu lat umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, np. przez e-mail, SMS, ale nie wszyscy mogą skorzystać z tej możliwości. Zgodnie z art. 7092 Kc umowa leasingu, czy jej aneks, musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. A jak zauważa Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu, forma pisemna wymuszona przez przepisy Kodeksu cywilnego, jest dziś jedną z najistotniejszych barier dla cyfryzacji leasingu. Wkrótce to ma się zmienić. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się bowiem zapowiedź nowelizacji Kc, która sprawi, że umowy leasingu będą mogły być zawierane w formie dokumentowej. Rada Ministrów projekt ma przyjąć w czwartym kwartale 2022 roku. Odpowiedzialna za niego jest wiceminister Katarzyna Frydrych.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

 

Jakie rodzaje umów mamy

Obecnie, zgodnie z Kc umowę można zawrzeć: ustnie, pisemnie (tradycyjnie na papierze lub elektronicznie) oraz w formie dokumentowej.  Forma pisemna  polega na własnoręcznym podpisaniu dokumentu. Taką umowę trzeba więc wydrukować, podpisać i dostarczyć drugiej stronie.  Od 2016 roku Kodeks cywilny przewiduje umowę dokumentową. Zgodnie z art. 77 kc do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Za dokument uznaje się więc nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail czy też wiadomości SMS.

 


Dodatkowo, zgodnie z art. 78 kc do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tyle, że ta forma, choć jest dopuszczalna dla umów kredytowych, to nie jest dostępna dla umów leasingu. Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech opublikowanym w  2021 roku wskazała, że takie ograniczenie jest barierą w rozwoju branży. - Eliminuje to możliwość wykorzystania nowoczesnych form składania oświadczeń woli, np. check box) w procesie zawierania nawet najprostszych umów leasingu, na małe kwoty. Ponadto, wymóg ten spowalnia i utrudnia proces zawierania i obsługi umowy leasingu, a także generuje zbędne ilości papieru, które są wykorzystywane do produkcji - czytamy w raporcie. 

Czytaj też: Koszty usług leasingowych >>>

Na wymóg zawarcia pisemnej umowy narzekają sami przedsiębiorcy.  - Ostatnio wziąłem auto w leasing - opowiada Jacek Wójcik spod Wrocławia. - Wszystkie formalności załatwiałem przez internet, w tym przesłałem wniosek o leasing, skan zamówienia auta, itp., ale samą umowę musiałem osobiście podpisać w siedzibie leasingodawcy. Teraz wszystkie faktury mam w systemie, w portalu klienta, ale samej umowy nie. To irracjonalne - mówi przedsiębiorca. W końcu to się zmieni.

Sprawdź też: Polski Ład – Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu >

 

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak

Sprawdź  
POLECAMY

Leasing przez mail, telefon, SMS

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada nowelizację art. 7092 k.c. poprzez wprowadzenie formy dokumentowej pod rygorem nieważności dla zawarcia umowy leasingu. - Umożliwi to uproszczenie i przyśpieszenie procesu zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ułatwi także zawieranie umów na odległość. Dodatkowo celem projektu jest ułatwienie zawierania umów leasingu w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego lub innej zbliżonej, która wiąże się z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz niejednokrotnie z obowiązkiem poddania się kwarantannie, co utrudnia dochowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności - uzasadnia resort.

Z tej zapowiedzi cieszą się leasingodawcy, ale też dealerzy samochodów. - Bardzo cieszy nas, że projekt zmiany Kodeksu cywilnego i dopuszczenia formy dokumentowej dla umowy leasingu pojawił się w oficjalnym harmonogramie prac legislacyjnych rządu - mówi Tomasz Sudaj. - To ogromna szansa na to, aby zwiększyć dostępność finansowania zewnętrznego dla polskiego przedsiębiorcy. Związek Polskiego Leasingu od lat postuluje taką zmianę - dodaje.

Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów także podkreśla, że to ważna zmiana także dla dealerów samochodów, bo zawieranie umów leasingu będzie po prostu łatwiejsze. - Obecnie istniejąca forma pisemna pod rygorem nieważności nie przystaje do obecnych wymogów rynku, więc popieramy tę zmianę - dodaje.

 

 

Dobra zmiana dla małych przedsiębiorców wymusi inwestycje

74 proc. klientów firm leasingowych to mikro i małe firmy, które odpowiadają za blisko 50 proc. polskiego PKB. - To właśnie dla tych firm - dostępność oferty finansowej i prostota procesu związanego z zawarciem umowy jest kluczowa - podkreśla prezes Sudaj. 

W 2021 roku polski sektor leasingowy sfinansował aktywa o rekordowej wartości 88 mld zł dla blisko 900 tysięcy przedsiębiorców. - Pierwszy raz w historii, wartość aktywnego portfela umów leasingowych przekroczyła wartość salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki. To najlepszy dowód na to, że oferta leasingodawców jest dla polskich firm najbardziej istotnym źródłem pozyskania środków na finansowanie inwestycji - dodaje prezes Sudaj. Tyle, że jak zauważa, zmiana przepisów to pierwszy krok.

Czytaj też: Optymalizacja wykupu z leasingu w podatku dochodowym od osób fizycznych >

- Kolejne etapy pracy są związane z dostosowaniem procesów leasingodawców i ich partnerów biznesowych do nowych realiów prawnych. Dziś trudno oszacować skalę nowych inwestycji zawieranych przy udziale e-leasingu. Zakładam jednak, że cyfrowe zawieranie umów leasingu będzie dotyczyło coraz większej liczby nowych kontraktów. Istotne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że zmiana prawa, w konsekwencji, pozwoli również całkowicie przenieść do wirtualnego świata proces obsługi trwających umów leasingowych. To  z kolei pozytywnie wpłynie na czas obsługi, komfort pracy i koszty procesu leasingowego. Skorzystają zarówno leasingodawcy jak i ich klienci - kwituje Sudaj.

Czytaj też: Odstąpienie od umowy leasingu na skutek ogłoszenia upadłości leasingobiorcy >