Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach pozwał do sądu konsorcjum Grzegorza K  - wykonawcę inwestycji żądając zapłaty 42 tys. 900 zł z tytułu opóźnienia wykonania prac. Żądanie było oparte o umowę o roboty budowlane z kwietnia 2014 roku , w rezultacie której szpital powiatowy w S. miał być rozbudowany.

Czytaj: Rząd zapowiada elektronizację procedur budowlanych>>

W umowie zaznaczono, że za nieterminowe wypłaty dla podwykonawców obowiązywać będzie kara umowna w wysokości 0,5 proc. wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

Wypłata dla podwykonawcy - konieczna

W czasie rozprawy przed sądem I instancji podwykonawca, firma K., udowodnił, że konsorcjum nie wypłaciło mu 11 tys. zł za wykonane prace. I kwota ta została zasadzoną na jego rzecz w wyroku Sądu Rejonowego.

Czytaj w LEX: Sposoby zawierania umów o roboty budowlane >

Powód zapłacił zasądzoną kwotę podwykonawcy i wezwał konsorcjum do zwrotu tego wynagrodzenia podwykonawcy. Pozwani nie zwrócili powodowi tej sumy. Pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, ale przegrał. Nakaz ten został wydany w postępowaniu upominawczym w 2018 r.

Czytaj w LEX: Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane >

Apelacja pozwanego

Pozwane konsorcjum zaskarżyło wyrok wydany w I intencji na podstawie art. 483 par. 1 kc (nieprawidłowa wykładnia). Sąd okręgowy uznał, że powstało na tle tej sprawy poważne zagadnienie prawne wynikające ze zbieżności art. 483 par. 1 kc i art. 143 d. ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ten ostatni przepis mówi, że umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, z tytułu:

  • braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
  • nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
  • nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
  • braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

Czytaj w LEX: Ochrona interesów podwykonawców robót budowlanych w prawie zamówień publicznych >

Sąd Okręgowy w Białymstoku przedstawił Izbie Cywilnej SN zagadnienie prawne, czy ważne jest zastrzeżenie w umowie o roboty budowlane zawartej w trybie zamówień publicznych kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia wobec tego, że postanowienie umowne w przedmiocie wysokości kar umownych z tego tytułu nienależytego zobowiązania niepieniężnego.

Czytaj w LEX: Sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane >

Kara umowna za zobowiązania niepieniężne

Sąd Okręgowy podkreślił, że w literaturze i orzecznictwie powstała kontrowersja dotycząca podziału zobowiązań na zobowiązania pieniężne i niepieniężne, a kwestia ta jest decydująca przy założeniu, że kara umowna może być zastrzeżona tylko w przypadku zobowiązań niepieniężnych.

Zobacz procedurę w LEX: Przygotowanie umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem podwykonawstwa >

Wskazał, że w piśmiennictwie zajęto stanowisko, iż powiązanie kary umownej z nieterminową zapłatą lub brakiem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom jest postanowieniem nieważnym.

Czytaj też: SN: Brak zapłaty to nie powód do nałożenia kary umownej>>

 Stanowisko to oparto na założeniu, że obowiązek zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest zobowiązaniem pieniężnym. Z drugiej strony, zgodnie z przeciwnym poglądem, świadczenie pieniężne występuje jedynie na linii wykonawca – podwykonawca i tylko w tej relacji zastrzeganie kar umownych jest niedopuszczalne.

W stosunku zamawiający – wykonawca obciążenie karą umowną następuje natomiast z tytułu naruszenia zobowiązania do terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom; tego rodzaju zobowiązanie ma charakter niepieniężny.

Sprawdź w LEX: Czy zamawiający ma prawo naliczać kary umowne za niezgłoszenie projektów zmian i aneksów do umowy o podwykonawstwo, co do której pierwotnie wniósł sprzeciw? >

Granice swobody kontraktowej

Sąd drugiej instancji wskazał także na stanowisko pośrednie, wskazujące, że kara umowna dotyczy co prawda świadczenia pieniężnego, jednak odstępstwo od reguł kodeksu cywilnego jest w tym przypadku uzasadnione prewencyjną funkcją kar umownych, która w systemie zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia.

Sąd przedstawiający zagadnienie prawne zauważył ponadto, że w doktrynie i orzecznictwie pojawiły się odmienne poglądy co do granic swobody kontraktowej stron w kształtowaniu umownych sankcji za nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślił, że nawet przy wąskim zakreśleniu tych granic w rachubę może wchodzić także regulacja szczególna, która z woli ustawodawcy dopuszcza w pewnych sytuacjach wprowadzenie kar umownych.

Sprawdź w LEX: Kiedy wykonawca zobowiązany jest wykazywać zamawiającemu podwykonawców na dostawy materiałów? >

Sąd okręgowy, podzielając stanowisko zakładające pieniężny charakter omawianego zobowiązania i nieważności zastrzeżenia kary umownej za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, dostrzegł jednak, że wykładnia taka prowadzi do eliminacji normy ustawowej istotnej z punktu widzenia umów o roboty budowlane z udziałem podwykonawców, która z woli ustawodawcy ma korzystać ze szczególnej ochrony.

Kara umowna jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął 30 czerwca br. uchwałę, zgodnie z którą art. 483 § 1 kc o karach umownych nie wyłącza zastosowania kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego wynikającego z umowy o roboty budowlane w trybie zamówień publicznych.

Jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca Roman Trzaskowski, regulacja zawarta w ustawie - Prawo zamówień publicznych jest przepisem szczególnym w relacji do kodeksu cywilnego ( art. 483 par 1). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W regulacji ustawowej o zamówieniach chodzi o zabezpieczenie interesów podwykonawców - wyjaśniał sędzia Trzaskowski. - Dopuszczalne jest zatem zastrzeżenie kary umownej na rzecz inwestora ( zamawiającego) za nie wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcom zawinione przez głównego  wykonawcę. A co więcej - miarkowanie tej kary jest dopuszczalne, gdyż dochodzą karne odsetki.

Sygnatura akt III CZP 67/19, uchwała 3 sędziów Izby Cywilnej z 30 czerwca 2020 r.