Zmiany mają umożliwić dokonywanie wpisów dotyczących zdarzeń zachodzących podczas wykonywania robót budowlanych w postaci elektronicznej, dzięki umożliwieniu prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Obecne przepisy prawa budowlanego nie przewidują bowiem możliwości prowadzenia dziennika budowy w takiej formie.

Z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wprost wynika, że dziennik budowy jest dokumentem papierowym, ma format A-4, ma ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.

Wprowadzenie e-dziennika budowy nie oznacza jednak rezygnacji z możliwości prowadzenia go w dotychczasowej papierowej formie. To od inwestora będzie zależało jaką ma mieć on formę. W projekcie zastrzeżono jednak, że jeśli inwestor zdecydował się na elektroniczną wersję dziennika, nie może już z niej zrezygnować i prowadzić dziennika w wersji papierowej. Resort przewiduje, że docelowo wszystkie książki obiektu budowlanego będą miały postać elektroniczną.

- Elektroniczny dziennik budowy wydaje się być rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia inwestora – przekonują autorzy nowelizacji.

Inwestorowi łatwiej kontrolować budowę

Przepisy tego rozporządzenia zobowiązują, aby dziennik budowy znajdował się na stałe na terenie budowy. Utrudnia to tym samym inwestorom bieżące monitorowanie postępu prowadzonych robót budowlanych, ponieważ wiąże się z koniecznością wizytowania terenu budowy. Prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej umożliwi inwestorowi monitorowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca na urządzeniu mobilnym (np. na telefonie komórkowym, laptopie czy tablecie), bez konieczności udawania się na teren budowy.

Korzystanie z sytemu EDB, w tym prowadzenie elektronicznego dziennika budowy, będzie się odbywało za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rusza cyfryzacja procesu budowlanego - rewolucja oczekiwana przez branżę

Indywidulany numer dziennika budowy pozwoli zarówno inwestorowi, jak i organowi nadzoru budowanego na odnalezienie dziennika w systemie EDB i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. Dzięki temu, nie trzeba będzie chociażby dołączać dziennika budowy do dokumentacji przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania - wystarczające będzie wskazanie takiego numeru.

Inwestor, co do zasady, decyduje kto jest uprawniony

Każda osoba, która będzie chciała dokonać wpisu w elektronicznym dzienniku budowy, będzie musiała wejść na wskazaną stronę internetową, zarejestrować się w systemie EDB, czyli utworzyć tam swoje konto, każdorazowo wprowadzać hasło i posiadać dostęp do Internet. Zapewni to identyfikację konkretnego użytkownika, który dokonał konkretnego wpisu w dzienniku budowy.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie procesu inwestycyjnego jest inwestor. I to on będzie odpowiedzialny za udostępnianie dziennika budowy innym uczestnikom procesu budowlanego. Jednakże kierownik budowy (robót) będzie mógł udostępniać elektroniczny dziennik osobom wykonującym czynności geodezyjne i organom uprawnionym do kontroli, jeśli pojawią się na terenie budowy.

Projekt przewiduje, że inwestor będzie mógł pozbawić też konkretne osoby dostępu do dziennika. W noweli zastrzeżono jednak, że pozbawienie dostępu nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów. Tym samym, jeśli inwestor poprzez pozbawienie dostępu do dziennika w systemie EDB uniemożliwi np. kierownikowi budowy wykonywanie jego obowiązków, to bierze na siebie odpowiedzialność w tej kwestii. Natomiast kierownik budowy nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za to, że nie dokonuje wpisów do dziennika budowy.

 


Prawo dostępu do systemu EDB, czyli m.in. do przeglądania dokonanych w dzienniku budowy wpisów uzyskają organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy nadzoru budowlanego oraz inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy uzyskają. Dostęp ten przydzieli GINB lub podmioty upoważnione do tego przez GINB, albo przez udostępnienie dziennika budowy przez inwestora czy kierownika budowy.

W celu zapewnienia dostępu do danych zamieszczonych w elektronicznym dzienniku budowy jedynie dla osób do tego uprawnionych, korzystanie z systemu EDB będzie wymagało uwierzytelnienia, czyli uprzedniego założenia konta, każdorazowego zalogowania się i podania hasła. System EDB ma przechowywać dane zawarte w elektronicznym dzienniku budowy tak długo, jak długo będzie istniał obiekt, którego dany dziennik dotyczy.

Nowelizacja wprowadza też do Prawa budowlanego pojęcie istniejącego portalu e- Budownictwo oraz zawiera unormowania dotyczące samorządu zawodowego.