Pikanterii sprawie dodaje fakt, że po zakończeniu posiedzenia rządu jego centrum informacyjne opublikowało komunikat, że Rada Ministrów przyjęła ten projekt. 

Czytaj: Szczyt UE: 1,8 bln euro w budżecie i funduszu odbudowy - z kontrolą praworządności>>

- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom wraz z uchwałą w sprawie przedłożenia decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom do ratyfikacji – dokumenty przedłożone przez ministra spraw zagranicznych, na wniosek ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej - czytamy w komunikacie.

 

Zostały w nim też podane szczegóły decyzji:

  • Na posiedzeniu Rady Europejskiej 17–21 lipca 2020 r. zapadły ustalenia dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027, które zostały ostatecznie potwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej 10 grudnia 2020 r. Jednym z elementów osiągniętego kompromisu jest aktualizacja pierwotnego wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, która reguluje kwestie finansowania budżetu UE.
  • Ratyfikacja decyzji umożliwi finansowanie nadzwyczajnych środków Europejskiego Instrumentu Odbudowy o łącznej wartości ok. 750 mld euro oraz rozpoczęcie wdrażania programów uzgodnionych do realizacji w latach 2021-2027.
  • Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, decyzja wejdzie w życie po jej zatwierdzeniu przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
  • W Polsce wymagana w tym względzie będzie ratyfikacja przez Prezydenta RP, po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.
  • Analogicznemu trybowi postępowania zostały poddane dwie poprzednie decyzje w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, tj. decyzja Rady z 7 czerwca 2007 r. oraz decyzja Rady z 26 maja 2014 r., które stanowiły podstawę do przekazywania do budżetu UE polskiej składki odpowiednio w okresach 2007-2013 i 2014-2020.
  • Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Jest spór wśród ministrów

Podczas konferencji premier był pytany, czy Rada Ministrów przyjęła projekt oraz jakie było w tej sprawie stanowisko ministrów z Solidarnej Polski, bo to właśnie ugrupowanie zapowiadało sprzeciw wobec przyjętych przez szczyt UE ustaleń. Poinformował, że projekt nie został przyjęty, ale toczyła się na jego temat dyskusja.  - Ta dyskusja została rozpoczęta. Będziemy ją na forum politycznym, jak i merytorycznym kontynuować, ponieważ, zasadniczo, podstawowe kwestie zostały już przyjęte w grudniu - powiedział.

- Uważam, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie i swoje wątpliwości. Te wątpliwości muszą być wyjaśnione. Zawłaszcza, że uważam, że podnoszone wątpliwości są możliwe do zaadresowania, podnoszone wątpliwości w obszarze makro, mikroekonomicznym, w obszarze prawnym, ale w szczególności w obszarze inwestycyjnym, bo rzeczywiście mówimy o gigantycznych kwotach finansowych, które mają wesprzeć szybką odbudowę gospodarki europejskiej, ale też polskiej - stwierdził Morawiecki.

Czytaj także: Resort funduszy: Projekt Krajowego Planu Odbudowy będzie do końca roku>>