Czy istnieje możliwość odpłatnego przekazania pracownikowi odpadu o kodzie 15 01 03, tj. zużytych palet drewnianych lub odpadu o kodzie 15 01 01, tj. kartonów, które wykorzysta, np. podczas przeprowadzki? Jaką dokumentację w związku z tym należy prowadzić?

Zgodnie z pkt 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.) - dalej r.o.p.o.j., odpady opakowaniowe z papieru i tektury (a zatem również kartony), klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – dalej r.k.o. - pod kodem 15 01 01, można przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami, do przeprowadzenia procesów odzysku, określanych jako R1 lub R14, tj. do wykorzystania jako paliwo lub do ponownego użycia bez procesu ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych. Odpady opakowań drewnianych, klasyfikowane zgodnie z r.k.o. pod kodem 15 01 03, w myśl zapisów pkt 37 załącznika do r.o.p.o.j., również można przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami do przeprowadzenia procesów odzysku określanych jako R1 lub R14, tj. do wykorzystania jako paliwo, do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych.
W myśl art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) - dalej u.o., osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 8a u.o., w sytuacji, gdy jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu. Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, że przekazując odpady osobie fizycznej niebędącej przedsiębiorcą (np. pracownikowi) do wykorzystania na własne potrzeby (niezależnie od tego czy odpady zostają przekazane odpłatnie czy też nie), nie ma konieczności sporządzania karty przekazania odpadu.

Anna Nieć