Przedsiębiorca wytwarzający odpady przemysłowe ma zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z konsorcjum dwóch firm, z czego jedna posiada pozwolenie na gospodarowanie tymi odpadami. Jak powinna wyglądać karta przekazania odpadu między konsorcjum (w którym konsorcjant X posiada zezwolenie, a fakturuje konsorcjant Y) a przekazującym odpad, gdzie transportującym jest trzeci podmiot?


Odpowiedź:
Karta przekazania odpadów występuje pomiędzy posiadaczami odpadów. W opisanym przypadku karta przekazania odpadów zostanie wystawiona przez podmiot przekazujący odpady, potwierdzi odbiór firma X, natomiast w rubryce dotyczącej transportu zostaną umieszczone dane transportującego odpady.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. W opisanym przypadku będzie to podmiot, który wytworzył odpady.

Z kolei zgodnie z art. 69 ust. 3 u.o., posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o. posiadacz odpadów to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów. Dlatego więc w naszym przypadku to podmiot X, jako posiadacz odpadów, który przyjął je do ich dalszego zagospodarowania, obowiązany będzie potwierdzić to przejęcie na karcie przekazania odpadu. Podmiot Y nie jest posiadaczem odpadów, a więc jego dane nie zostaną umieszczone na karcie przekazania.

Karta przekazania odpadów przewiduje również wskazanie podmiotu transportującego odpady. Zgodnie z przypisami umieszczonymi pod wzorem karty przekazania odpadu dane te podaje się w przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, niebędących posiadaczem odpadów, działających na zlecenie innych posiadaczy odpadów, którzy zlecili im wykonanie usługi transportu. Przedsiębiorca transportujący odpady jest w naszym przypadku właśnie takim podmiotem, któremu zlecono transport odpadów. Jego dane powinny więc znaleźć się na karcie przekazania odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.