Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 11 p.z.p., wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Definicja ustawowa określa zatem bardzo szeroki krąg podmiotów, których można określić mianem wykonawcy. Jednym z wykonawców, który może być uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Częstą trudnością napotykaną w trakcie prowadzenia postępowania jest ocena ofert, w przypadku kiedy ofertę złożyła osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Kryterium ceny jest ważne w każdym zamówieniu >>>>>

W takiej sytuacji koszty zamawiającego zawierają dodatkowe elementy, które nie występują w przypadku np. przedsiębiorców. Realizacja zamówienia publicznego w tym przypadku odbywa się na podstawie umowy o dzieło albo umowy zlecenia, które unormowane są w przepisach Kodeksu cywilnego. Jednocześnie, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamawiający staje się płatnikiem podatku dochodowego i jest obowiązany do pobierania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych należności. Ponadto, w przypadku umów zlecenia, co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zamawiający zobowiązany jest jako płatnik odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wobec powyższego, rodzi się pytanie, czy zaliczki i składki przekazywane podmiotom innym niż wykonawca są jedną ze składowych ceny w świetle definicji ceny określonej w p.z.p. 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 poprzez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Cena została w nim zdefiniowana jako „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę”. Dodatkowo, w powyższej ustawie wskazano, iż w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Pozacenowe kryteria nie mogą prowadzić do dowolnej oceny ofert >>>>>

Zamawiający winien zatem przeanalizować cenę zaoferowaną przez wykonawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej pod kątem składników w niej zawartych. Kluczowym jest odpowiedź na pytanie, czy w cenie oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej uwzględniono elementy, o których mowa powyżej. 

W przypadku, gdy zamawiający w dokumentach postępowania wskazał, iż w cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych), zamawiający porównuje ceny, zgodnie z wartościami wskazanymi w ofertach. W przypadku braku takich zapisów, zamawiający zawsze może zwrócić się do wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p. Należy w tym miejscu zastanowić się czy zamawiający może doliczyć do ceny należne koszty, które nie zostały uwzględnione w ofercie wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 p.z.p., nie może dokonywać jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie. Jednym z takich przypadków jest art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., zgodnie z którym zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W przypadku, kiedy zamawiający nie wskazał w dokumentacji, że cena oferty winna zawierać również koszty w odniesieniu do osób fizycznych (np. koszty składek na ubezpieczenie) – problematyczne jest w tym wypadku stwierdzenie, czy można tu mówić o niezgodności oferty z treścią SIWZ. Co do zasady, cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty wypłacane bezpośrednio wykonawcy, ale także koszty wypłacane na jego rzecz. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przedstawia, jak każdy inny wykonawca cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się analogicznie jak cenę brutto. Można zatem zakładać, że cena ofertowa takiego wykonawcy zawiera już w sobie wszelkie należności. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że błędnym działaniem zamawiającego byłoby wypłacenie takiemu wykonawcy całej kwoty określonej w ofercie oraz poniesienie kosztów z tytułu zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom, ponad kwotę wskazaną w ofercie.